תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 104הסוללים06/09/1951
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 11612חוות לולים, הסוללים15/03/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 12384אתר לקליטה וטיפול בשפכי הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 12410תחנת דלק - אלון הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 13309תחנת תידלוק קיבוץ הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 15062הסדרת שטחי ציבור, מגורים ומערכת דרכים- קיבוץ הסוללים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 16464הסוללים- חלוקה למגרשים והסדרת הישוב04/12/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 1650קבוץ הסוללים27/10/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 17884תוספת 14 מגרשים- קיבוץ סוללים05/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 3375כביש רמת ישי - הסוללים24/12/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 7878שנוי יעוד לשירותי דרך ומסחר תחנת דלק, קיבוץ הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 7906קיבוץ הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 9327מתאר לקיבוץ הסוללים.27/08/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 16464/ 01איחוד וחלוקה , קיבוץ הסוללים06/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 01קביעת גודל למחסן ביתי , הסוללים04/09/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 03שינוי קו בנין צידי , סוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 04שינויים במגרש 9, קיבוץ הסוללים27/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 06החלפת שטחים בין אזור תעשיה לבין אזור למבני משק, הסוללים31/08/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 08שינוי קווי בניין והוראות בינוי מגרש 79 - הסוללים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתמשצ/ 71תכניתמפורטת לצורכי רישום - הסוללים והסביבה