תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 12232תיירות קיבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 13586החלפת שטחים תעשיה/ חקלאות, רמת השופט06/04/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 14149דרך גישה לאזור תעשיה ברמת השופט:24/04/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 15243קיבוץ רמת השופט -מתאר
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 16694תכנית מתאר - קיבוץ רמת השופט26/09/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 16742מט"ש השופט מוא"ז מגידו - צפ' לריבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 17149מט"ש אזורי מגידו, מצפון לקיבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 1995קבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 2885קבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 4889חלוקת מגרשים מחדש, רמת השופט05/07/1987
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 5058שנוי במערך דרכים בקיבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 7562קיבוץ רמת השופט28/04/1994
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 9106תיחום והרחבת שטח לתעשיה ולמבני משק, קיבוץ רמת השופט01/02/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 9220שמורת טבע נחל השופט.22/05/1998
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 9582שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תיירות - אתר סקי יבש, קיבוץ רמת השופט11/03/1998
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 16694/ 01שינוי גאומטרי של יעודי המגורים , שצ"פ ודרך משולבת על ידי איחוד וחלוקה, רמת השו28/06/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 7562/ 01החלפת שטחי מבני משק ומגורים בשטחים חקלאיים, רמת השופט12/09/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 7562/ 02שינוי קווי בנין וחלוקה למגרשים, רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 9106/ 01החלפת שטחים ברמת השופט.
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 9582/ 01איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים המיועדים לחקלאות02/07/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 9582/ 02פארק טייפון, רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 9582/ 17שינוי מיקום אזורי בניה אתר סקי יבש, רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיק/ מק/ 4889ארגון מחדש של שטחי הקיבוץ ללא שינוי שטח כל יעוד.