תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתג/ 10863הרחבה להסדרת שטחים לפיתוח קבוץ חנתון15/07/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתג/ 9332הרחבת מחצבת חנתון ושנוי מקומם של מס' פונקציות בתחום שטח המחצבה, משגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 01הגדלת אזור למבני משק לצורך הרחבת רפת, חנתון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 02שינוי אזורי מבנה המשק בקיבוץ חנתון21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 03שינוי קו בנין, שכונת ההרחבה, חנתון31/10/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 04הגדלת שטח המיועד למבני משק והגדלת התכנסית ,חנתון22/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 4633/ 25חלוק למגרשים באזור מגורים א. קיבוץ חנתון