תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 02לגיטימציה לאווורת סוסים + מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתא/ 3תכנית אב עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 10372הקטנת שטח התכנית ע"י צמצום שטח השצ"פ, עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 10994הוספת יח"ד במגרש בעין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12586מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/12/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12587מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/11/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 13316פיצול נחלה בעין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14024פיצול נחלה בעין העמק:
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14463פיצול נחלה בעין העמק11/09/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 15773-עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 15817שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'-עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 16725שינוי יעוד ממגורים למסחר ומוסדות ציבור, עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 19440הסדרת יעוד קרקע בנחלה מס' 15 למקלט קיים עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 2731מושב עין העמק10/09/1989
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 6997שנוי יעוד למגורים ומבני ציבור בשכונה המזרחית -עין העמק15/08/1991
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 7044עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 7078שינוי לתקנון - עין העמק20/08/1992
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 8415שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי ומעבר "מבוא כרמל"מנשה16/01/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ במ/ 229עין העמק הרחבה שינוי לתכנית ג / 2731, ג / 426/10/1995
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 2731/ 26חלוקה למגרשים ושינוי בקו בנין אחורי, עין העמק12/08/1999
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 6997/ 01שינוי קו בנין הקבוע בתכנית, עין העמק, שכונה מזרחית01/07/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 01חלוקת מגרשים , עין העמק31/07/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 02שינוי קו בנין, עין העמק17/01/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 03חלוקת מגרשים ושינוי קו בנין, עין העמק30/01/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 04שינוי קו בניין, מגרש 19, עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 05שינוי קווי בניין - מגרש 129 , עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 08שינוי נקודתי , נחלה 10, עין העמק12/11/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 09שינוי קו בנין, חלקה 85, עין העמק31/08/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 10חלוקה למגרשים , מזרחי אריה, עין העמק17/11/2010
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 11חילופי שטחים חקלאיים ומגורים, עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 15חלוקה למגרשים באזור מגורים ב' בעין העמק - מנחם יהודה18/10/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 8415/ 01איחוד וחלוקה - החלפת שטחים בין אזור התעשיה לבין אזור למבני ציבור, א. ת. מגידו10/05/2012