תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה156/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' מק/יז/03/6433
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 10401שינוי יעוד משפ"פ וממגורים לשצ"פ, עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11091תחנת תידלוק בכניסה לעדי27/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11565עדי תוספת מגרש בניה למגורים19/09/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11648עדי, תוספת יחידות דיור, מתאר 102/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 13783עדי - תוספת 2 מגרשים בשכונת החרוב29/09/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 13904תקנון מאגד לישוב עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15063עדי- עיבוי שכונות במרכז הישוב.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15160תכנית מפורטת לאום-(אל) סחאלי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15631עדי-עיבוי שכונות במרכז הישוב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15712תוספת 14 מגרשים, עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16206עיבוי שכונות במרכז היישוב , עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16424תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי29/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 19653הגדלת זכויות בניה, ושינוים בקווי בנין - מצפה עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 4942ישוב קהילתי עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 6433ישוב קהילתי עדי21/03/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 9595תוספת מגורים, שינוי למתאר, עדי.27/07/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 9613קביעת שימושי קרקע למסחר, שינוי למתאר, עדי.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 9995שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ ולדרך, שינוי למתאר, עדי.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ במ/ 173עדי27/01/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ במ/ 76עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתגנ/ 16831תוספת שטחי בנייה, מגרש 382,מצפה עדי05/02/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 11648/ 01שינוי הוראות פיתוח באזור מגורים א, עדי24/02/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 6433/ 01איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בניין , מצפה עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 6433/ 02שינוי קו בנין, ותכסית, עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 6433/ 03שינויים נקודתיים במגרש 533 - עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 6433/ 09תוכנית יז/ מק/ 6433/ 0930/07/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 6433/ 10שינוי קווי בניין, בחלקה 81, גוש 10315 - מצפה עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 7723/ 01הרחבת דרך - כביש עוקף עדי הרדוף