תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 14873תכנית מתאר- קיבוץ הרדוף29/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 4615קבוץ הרדוף18/02/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 6665תכנית מפורטת קבוץ הרדוף24/12/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 8208שנוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מבני ציבור ומסדות חינוך, הרדוף16/01/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 8555שנוי יעוד מאזור תיירות נופש וספורט, לאזור כפרי ילדים, הרדוף
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 8708שינוי יעוד מחקלאי לשטחים למגרשי מגורים וקביעת הנחיות לבניה - שכונה מערבית09/02/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתיז/ מק/ 14873/ 01הקטנת קווי בניין במגרש 215 - קיבוץ הרדוף08/08/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתיז/ מק/ 14873/ 02שינויקוי בנין, הרדוף