תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, שעבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 10/ 2לגטימציה לתוספות ושינויים
צפוןשפלת הגליל, שעבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה174/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת שג/מק/19/10
צפוןשפלת הגליל, שעבבקשה ועדה מקומית37/ 19769חוקיות לבנין קיים.
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתא/ 42תכנית אב שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 11679תחנת שאיבה לביוב27/08/2002
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 12703תחנת תדלוק מסוג ג'11/05/2004
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1288חלוקה -שעב16/03/1972
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1325שנוי יעוד -שעב23/11/1972
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 13726שינוי יעוד מבית קברות למגורים
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 14099מכון טיפול שלישוני בקולחי מכון כרמיאל05/01/2006
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 14993לגיטימציה למבנים קיימים חורגים, שעב
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבול, שעבתוכניתג/ 15452יער שגב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 15565תכנית מתאר שעב28/04/2010
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1645הרחבת תחום כפר שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 17466בית אריזה "פקעות יודפת", שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 17906שנוי לג/ 1933 וג/ 6769, שעב23/02/2011
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 18701בית אריזה "פקעות יודפת", שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 18749שעב- שכונה מערבית שלב א'
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 18753שכונה מערבית שלב א', שעב01/11/2012
צפוןמשגב, שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 19201בית אריזה פקעות, יודפת
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1933תכנית מתאר שעב01/07/1982
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 2671שינוי יעוד קרקע - שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 3018שכונה מערבית -מגרשי בניה -שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 371שכון בכפר שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 4933מחצבת יבור בשעב08/02/1989
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 6769שנוי לתקנון תכנית מתאר -שעב28/01/1993
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 6948תכנית מתאר -שעב21/11/2001
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 802חלוקת מגרשים בשעב28/08/1969
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 8587שינוי יעוד מיתאר חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושרותי דרך, שעב.27/08/1995
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 8734שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח לשטח מבנה ציבור, שינוי למתאר03/06/1997
צפוןשפלת הגליל, שעבישות כלליתעתמ/ 09/ 2142106ג'אנם פיאד נגד ו. מחוזית צפון וכו'
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק / 04/ 23שינוי קו בנין מערבי צפוני, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 02/ 15איחוד וחלוקה מחדש של שטח למבני ציבור ושצ"פ, שעב.
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 03/ 15שינוי קו בנין, שעב09/08/2004
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 03/ 16שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 01שינוי קו בנין, שעב17/07/2005
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 02שינוי קו בנין, שעב10/10/2005
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 13שינוי קווי בניין , שעב05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 17שינוי קו בנין, שעב20/02/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 23שינוי קו בנין , שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 08שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 30שינוי הוראות קווי בניין , שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 37שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 44שינוי קו בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 51שינוי קו בניין , שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 05שינוי קו בנין , שעב17/11/2010
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 12שינוי הוראות קווי בניין , שעב26/03/2008
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 17שינוי הוראות בדבר קווי בניין, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 24שינוי קווי בניין , שעב15/01/2008
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 40שינוי הוראות בדבר קווי בנין לבניה קיימת , שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 13שינוי הוראות קווי בנין, שעב16/04/2008
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 17שינוי הוראות קווי בניין, שעב18/08/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 23שינ וי בהוראות קו בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 08/ 34שינוי קו בנין, שעב15/12/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 10/ 06שינוי הוראות בדבר קווי בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 03שינוי קו בנין + אייחוד מגרשים בהסכמת הבעלים02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 08שינוי קווי בניין - שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 13שינוי קווי בניה, שעב02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 15שינוי קווי בנין למצב הקיים, שעב02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 24שינוי בקוי בניין - שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 38שינוי קווי בנין בלא שינוי בזכויות בניה, שעב18/10/2012
צפוןשפלת הגליל, כאבול, שעב, תמרהתוכניתשג/ מק/ 97/ 13קביעת תנאים לאישור תשריטי איחוד וחלוקה בסטיה,01/10/1998
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 97/ 94/ 13שינוי נספח בינוי ותנועה לתכנית מאושרת, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתתממ/ 2/ 57תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 57 - הרחבת הישוב שעב28/06/2007