תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 10748תכנית מתאר לישוב חמרה סוויעד24/04/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 12598סוואעד חמירה, שינוי מס' לתמ"מ 2
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתתממ/ 2/ 25תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי מס' 25- סועאד חמירה15/05/2003