תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 152/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 563
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 374/ 3התנגדות להקמת גדר, מועאוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 522כפר מעויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 522/ אהרחבת תחום בניה כפר מעוויה20/10/1977
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 741כביש גישה למועוויה26/11/2009
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 741/ אחבור כביש גישה למעאויה29/05/1980
חיפהעירון, בסמ"התוכניתג/ 959כפר מעוויה06/01/1983
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 1227שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 368אזור מסחר משולב - כפר מעוויה
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 375יעוד שטח למגורים, כפר מועאויה.
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 426קרית חינוך מועאויה - כפר מועאויה.
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 679יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל, מועאויה29/08/2010
חיפהעירון, בסמ"התוכניתענ/ 984תכנית מתאר מועאוויה