תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 186/ 3אישור תשריט חלוקה
חיפהעירון, ג'תתוכניתענ/ 1239שכונה דרומית בג'ת