תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, נוה ירקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש / 08/ 346 / 4תכנית מפורטת
מרכזדרום השרון, נוה ירקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 06/ 432/ 4אי מתן החלטה בעניין פיצויים בעקבות אישור תמ"מ 21/3
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתמשמ/ 100שינוי משבצות חקלאיות27/07/1988
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתמשמ/ 100/ 1שינוי משבצות חקלאיות27/12/1990
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 12נוה ירק - מתחם ציבורי.05/10/2000
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ אהגדלת שטח מתחם מועצה אזורית דרום השרון עבור בית ספר.
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ א/ בהגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון"
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 18/ בהגדלת שטח מתחם המועצה האזורית "דרום השרון" - שלב ב'.
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 1000/ 19אזור למבנים ומוסדות ציבור.
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 1בטול ושינוי תוכניות מפורטות קיימות בשטח התכנית.25/10/1987
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 1/ אשינוי קוי בנין למבני משק.23/06/1985
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 10שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים 15 יח"ד,קביעת זכויות בניה עפ"י יעוד השטח.08/12/1998
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 11כביש גישה לנווה ירק מס' 5112, דרך מחברת כביש 55 עם מרכז מושב נוה ירק.01/02/2001
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 13שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה19/09/2002
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 6.
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 8שינוי מקרקע חקלאית למגורים08/02/1999
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 9שינוי מקרקע חקלאות למגורים08/02/1999
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ במ/ 60/ 7נוה ירק.08/08/1996
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 1000/ 13עדנים08/08/2002
מרכזדרום השרון, נוה ירק, עדניםתוכניתשד/ מק/ 1000/ 18הגדלת שטח לצרכי ציבור שנקבע בתכנית בת תוקף.
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 1000/ 21שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי.20/02/2007
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 14נווה ירק09/01/2005
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 15מושב נוה ירק- שינוי קווי בנין27/10/2003
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 17נווה ירק21/07/2002
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 18איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים01/12/2004
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 21מושב נווה ירק - שינוי קו בנין למגורים31/05/2005
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 22שינוי קו בנין
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 23שינוי קווי בניין צדדיים, שינוי הוראות תכנית בינוי17/07/2005
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 25שינוי קו בנין צידי וקו בנין אחורי.13/02/2007
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 28שינוי בקווי בנין.01/11/2009
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 30שינוי בקווי בניין למגורים בנחלה
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 31שינוי קווי בנין למבנים בנחלה.15/05/2008
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 33שינוי קו בנין - נחלה בנווה ירק.11/09/2008
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 35שינוי קווי בנין בנחלה - נוה ירק.20/01/2009
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 36שינוי בקווי בנין.
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 37שינוי בקווי בנין.15/10/2009
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 38שינוי קווי בנין.01/07/2009
מרכזדרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 39שינוי קווי בנין.18/08/2009
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 635מחסן קירור ומחסן מיון פירות וכלים חקלאיים.
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 636היתר בניה למבנים חקלאיים בחלקה ב'.
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 651סככת אריזה מחסן כלים חקלאיים.
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 653בקשה ועדה מקומית שד/ ש/ 653
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 653/ אהקמת סככה חקלאית - מחסן
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 656סככה חקלאית לכלים וציוד חקלאי ומיון ירקות.
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 660מתקן שידור קטן
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 662אישור סככה חקלאית מוצעת.
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 672בקשה להיתר, שיפוץ וחיזוק מבנה קיים.
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 674דרכים חקלאיות,שבילי אופניים ורכב שירות במ. נחל הירקון
מרכזדרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 682בקשה להיתר לחממה