תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתמשמ/ 103שינוי משבצות חקלאיות09/11/1988
מרכזדרום השרון, נחשונים, עינתתוכניתשד/ 228ביטול יעוד קטעי דרך מס' 6 באזור מחלף נחשונים וראש העין (6/471)
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 1חלוקה מחודשת של התכנית, ביטול ואיחוד חלקות קיימות, קביעת אזורים ויעדים.02/02/1984
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 13הקצאת שטח למבני משק חקלאיים המיועדים לגידול בעלי חיים04/09/2007
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 16תוספת זכויות בניה ללא שינוי ביעודים השונים וקביעת הוראות בניה.19/06/2006
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 21להוסיף תכלית / שימוש "אולמות אירועים". לקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה.24/07/2005
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 3שינוי ייעוד קרקע מאזור בנייני משק לאזור מלאכה ותעשייה, לצורך הקמת תעשייה חדשה
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 6שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך דרגה ב' עפ"י תמ"א 1829/08/1996
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 8/ 7הרחבת שטח תעשייה קיים.שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לדרך מוצעת ושטח תעשיה11/03/1999
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 9.
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 14"מחסן"- קיבוץ עינת12/06/2003
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 15קיבוץ עינת - שינוי קוי בנין27/10/2003
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 18איחוד וחלוקה של מגרשים19/06/2005
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 19איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמת הבעלים ללא שינוי השטח19/06/2005
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 24עינת - החלפת שטחי תעשיה ומבני משק15/07/2008
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 27שינוי חלוקת אחוזי בניה והרחבת תכסית-א"ת דרומי בעינת31/10/2007
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 28החלפת שטחים עבור מחסן זרעים.11/12/2008
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 30עינת - הרחבת דרך ליד בית הספר.
מרכזדרום השרון, עינתתוכניתשד/ מק/ 470/ 6/ 1קיבוץ עינת05/05/2002
מרכזדרום השרון, עינתבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 683בינוי קבוץ עינת בנ/ 470/ 30
מרכזדרום השרון, עינתבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 692תוספת למחסן זרעים קיים, בנ/ 470/ 31