תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 14ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז ת. שד/ 90/ 18 כביש עוקף ג. ח"ן
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 709/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בבית קפה
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 564/ 4דחיית התנגדות למכון רדייה של דבורים
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 411/ 4ערר על מתן היתר למכון רדיית דבש
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 08/ 220/ 4התנגדות לבניית סככה
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 481גבעת חן - איסוף וסילוק ביוב.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 504מערכת טיהור שפכים בית קפה חנדל'ה.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתמשמ/ 158תכנית חלוקה לצרכי רישום בספרי המקרקעין באדמות מושב גבעת חן.19/01/2009
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 1445הקטנת קו בנין צדדי והבלטת מרפסת בלבד בקומה עליונה, קביעת שתי יחידות דיור.02/06/1985
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 364גבעת חן- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 527גבעת חן- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 16תןספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.10/07/2003
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 18כביש עוקף גבעת חן שינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרך, קביעת קוי בנין לדרך המוצעת.30/12/2004
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 21תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה בגבעת חן.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 23בית קפה חנדל'ה.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 27תוספת זכויות בניה, מגרש 48 גבעת חן11/09/2012
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 3קביעת אזורים והשמושים המותרים בהם, וזכויות הבניה.18/08/1994
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 3/ אשינוי יעוד משטח חקלאי גבעת ח"ן
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 4לקבוע הוראות להקמת בריכת שחיה פרטית בחלקה הנ"ל06/07/1995
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 5תחנת תדלוק
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 6שינוי יעוד של קטע משטח חקלאי לאזור מגורים א'.21/12/1997
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 10שינוי בקווי בנין16/12/2002
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 11גבעת חן10/02/2005
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 13שינוי קו בנין חזיתי04/09/2002
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 14מושב גבעת חן
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 15גבעת חן29/04/2004
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 26שינוי קווי בנין, חלקה ב' - גבעת חן.23/04/2009
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 8גבעת חן11/06/2000
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ מק/ 90/ 9תוכנית שד/ מק/ 90/ 911/06/2000
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 661מבנה בהיתר שהוסב לבית קפה.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 667שמוש חורג לגן ילדים ובי"ס יסודי.