תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתמשמ/ 130שינוי משבצות חקלאיות30/06/1991
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 10תיחום שטח הפיתוח של המושב השיתופי,קביעת אזורים וייעודם.09/07/1984
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 10/ 2הרחבת מושב צור נתן ע"י תוספת 92 יח"ד סה"כ.23/01/2008
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 10/ 3.
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 10/ אשינוי קוי בנין בתכנית הבינוי ,שינוי יעוד חלק מחלקה 5 משטח ציבורי לשטחי מגורים29/09/1989
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 13כביש גישה לסלעית-קטע עוקף צור נתן.
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 15/ דשינוי שטח חקלאי ושטח לגן לאומי מוצע ל-שטח למגורים,שטח לבניני ציבור.23/10/2000
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 15/ ד/ 1צור יצחק - מגורים, תיקון טעות סופר ברשימת הגושים והחלקות.28/11/2005
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 18.
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 2לא קיימת מטרה בתקנון.23/07/1970
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 20/ א"תחנת תדלוק - מדרגה ב' על פי תמא/ 18 - צור נתן"
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 3שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי לאזור החצבה יהיה עד לרכס הגבעה בלבד.26/11/1970
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 5קביעת אמצעים לשיקום מחצבת ראש עמיר ושינוי ייעוד23/06/2005
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 6ביטול חניה ופס ירק והפיכתם למגרשים למגורים מס' 51-54
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 7שינוי גבולות מגרשים 21,22, הפיכת שטח פתוח D למגרשש מגורים מס' 5520/11/1975
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 9/ א/ 1תכנון כולל21/12/2000
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ במ/ 101/ 15צור נתן.
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ במ/ 101/ 15/ בצור נתן.
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 12שינוי קווי בנין במגרשי מגורים, איחוד וחלוקה והקלה בשטח הבניה30/01/2006
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 15/ 2שינוי קוי בנין ושינוי גובה הבניינים22/07/2004
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 20תחנת תדלוק צור נתן,שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לתחנת תדלוק דרגה ב'.
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 101/ 20/ אתחנת תדלוק- מדרגה ב' על פי תמ"א 18- תור נתן
מרכזדרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ מק/ 20/ 101תחנת דלק בצור נתן