תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, עדניםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 11/ 097/ 4תכנית שד/מק/11/91
מרכזדרום השרון, עדניםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 12/ 103/ 4תוכנית שד/מק/91/9
מרכזדרום השרון, עדניםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 473מושב עדנים, מערכת משלימה לביוב.
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתמשמ/ 102שינוי משבצות חקלאיות11/09/1988
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתמשמ/ 102/ שדמושב עדנים11/09/1988
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ 91/ 11איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בחלקה 50, ישראל לוי, עדנים.
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ 91/ 2שינוי שטח מיועד לבית עלמין לשטח חקלאי.10/12/1992
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ 91/ 3הרחבת מושב עדנים,קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים בתחום התכנית.29/12/1996
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ 91/ 4.
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ 91/ 7תוספת זכויות בניה במגרש מגורים למבנה קיים.07/09/2004
מרכזדרום השרון, נוה ירק, עדניםתוכניתשד/ מק/ 1000/ 18הגדלת שטח לצרכי ציבור שנקבע בתכנית בת תוקף.
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 10שינוי קו בניין צדדי נקודתי למבנה מגורים, קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה11/04/2005
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 11אישור וחלוקה בהסכמת הבעלים04/08/2011
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 5עדנים24/12/2001
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 6איחוד וחלוקה של מגרשים. שינוי קווי בנין.30/10/2008
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 8מושב עדנים- שינוי קוי בנין01/09/2004
מרכזדרום השרון, עדניםתוכניתשד/ מק/ 91/ 9שינוי קוי בנין19/11/2007