תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, אילתוכניתמח/ 126/ א/ 1ביטול דרך גישה לאלפי מנשה וביטול דרך מקומית 5504 ליד מחלף אייל.21/05/2007
מרכזדרום השרון, אילתוכניתמח/ 232שינוי בצומת של דרך מס' 551 ודרך מס' 444 (מזרחית למחלף אייל 551/6).
מרכזדרום השרון, אילתוכניתמח/ 283מאגר קולחים אייל
מרכזדרום השרון, אילתוכניתמשמ/ 97/ שדשד27/07/1988
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשגפ/ 94קיבוץ אייל03/04/1952
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ 1002/ 9/ 2.
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 2הוספה לתקנות השמושים המותרים באזור חקלאי
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 3חלוקה חדשה של שטח התכנית,בטול ואחוד חלקות קיימות,קביעת אזורים ושמושים מותרים.01/03/1988
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 6מאגר קולחים
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 6/ א.
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 8.
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ במ/ 1002/ 10אייל - צפון. .02/01/1992
מרכזדרום השרון, אילתוכניתשד/ מק/ 94/ 4קיבוץ איל - אזור תעשיה ומשק03/02/2005
מרכזדרום השרון, אילבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 655בנ/ 94/ 8 תכנית בינוי לאזור מגורים ושרותים קהילתיים