תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, סביוןערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 24ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. ממ/1/4102
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534חילוק קרקע, הקצאה לבנני ציבור, שפ"פים,מסחר ותעשיה.09/12/1954
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 1לחלק את המגרש מס.584 למגרשי חצי חקלאות וחקלאות ולהקצות שטחים פרטיים פתוחים26/04/1956
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 10לחלק מחדש את אותם השטחים המופיעים בסעיף 6, לקבוע חלוקה חדשה של מגרשים.18/11/1965
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 12לחלק מחדש את השטחים; לקבוע חלוקה חדשה של מגרשים למשקי עזר; חצי חקלאי .11/02/1965
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 2הקמת ישוב בעל אופי כפרי בקרבת תל אביב, שיפורים ותיקנוים בכניסה לסביון.01/01/1959
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 3קביעת שטח לבית קברות + דרך גישה15/09/1960
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 7מטרת התכנית היא לחלק מחדש את אותם השטחים המופיעים בסעיף 6, לקבוע חלוקה חדש08/03/1962
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 8חלוקה מחדש של שטחים לאזור משקי עזר, חצי חקלאי, דרכים חדשות.15/11/1962
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 9לחלק מחדש את אותם השטחים המפורטים בסעיף מס' 2, לקבוע חלקוה חדשה.20/06/1963
מרכזמצפה אפק, סביוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 716/ 4סירוב לאישור שתי יח"ד נוספות
מרכזדרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביון, יהודתוכניתמח/ 19077/78
מרכזדרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביוןתוכניתמח/ 282מקב"ת ג.יהודה שינוי מחקלאי ל:מגורים א,ב,ג,ג משולב בעסקים,ג'מיוחד,מסחר,שצפ,שפפ,
מרכזמצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 448גני יהודה תכנית אב לביוב.
מרכזמצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 585סביון - גני יהודה, ת.שאיבה לביוב
מרכזמצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 599ביוב סביון - מכון ביוב "הזית"
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 1157שינוי בקו בניין לחצר משק
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 1353הקטנת קו בנין צדדי לבנין עזר - התאמה למצב קיים כפוף להסכמת השכן הסמוך09/09/1982
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 1378יעוד השטח כאתר לאומי לענין חוק גנים לאומיים ושמורות טבע.13/05/1982
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 1449המרת חלק משטח מגרש המיועד למגורים א' לדרך.30/08/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4001קביעת קוי בנין לבנין קיים ולבריכת שחיה קיימת לפי המצב בשטח.19/07/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4002/ 1תכנית מפורטת נקודתית התואמת תכנית ממ/4002 וקובעת אפשרויות חלוקה ובניה13/02/1986
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4004חלוקה למגרשי בניה והתווית דרך.02/06/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4005שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', שטח לבניני צבור, שביל הולכי רגל ודרכים23/05/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4005/ 1ביצוע "חלוקה חדשה" על פי טבלאות הקצאה מצורפות לפי פרק ג'סימן ז לחוק08/08/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4005/ 2שינוי החלוקה למגרשים מס' 34,23,23,22 בתב"ע14/05/1992
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4005/ 3המרת חלק משטח לבניני ציבור לאזור מגורים א' וקביעתאזור זכות מעבר לניקוז במגרשים16/06/1994
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4005/ 5תוספת שטח בניה עיקרי, הגדלת תכסית קרקע, שינוי קווי בנין צדדיים.07/03/2010
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4006קביעת הוראות בניה.02/02/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4007בנית בית מגורים דו קומתי כמתואר בתשריט.קביעת קוי בנין צדדיים לפי תשריט הבינוי30/07/1992
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4008קביעת אזור מגורים א', חלוקה למגרשי בניה וקביעת הוראות בניה.07/02/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4009הקלה בקו בנין עבור חניה מקורה לרכב.02/02/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4010להקטין שטח מסחרי ולשנות את יתרת השטח15/10/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4012קביעת קו בנין צדדי 4.20 מ'.23/09/1986
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4013קביעת קו בנין אחורי.12/07/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4013/ 1קביעת קו בנין צדדי "0" לסככה לרכב בשטח 43.50 מ"ר.05/11/1987
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4013/ 2קביעת שטחי שרות 85 מ"ר במקום 65 מ"ר.12/07/2007
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4014קביעת קווי בנין אחורי וצדדי.01/05/1987
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4015בניית אי מפריד במרכז כביש 4622,סלילת כביש שרות,הגדרת תכליות וזכויות בניה10/01/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4015/ 2קביעת תכליות ושימושים במגרש 2 / 951. קביעת בינוי עקרוני. קביעת הוראות בניה.09/10/1997
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4015/ 4/ 1מרכז שרותי דרך בצומת סביון
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4016קביעת קו בנין אחורי וצדדיים.12/07/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4016/ 1קביעת שטח המוסך הקיים 38.40 מ"ר.28/01/1990
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4017קביעת קווי בנין03/05/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4018קביעת קו בנין צדדי ואחורי למבנה חניה.24/12/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4020קביעת קווי בנין לבריכת שחייה קיימת.30/06/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4022קביעת קווי בנין לבריכת שחיה קיימת.11/08/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4023קביעת קוי בנין11/08/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4024קביעת קו בנין צדדי למוסך קיים על פי התשריט.05/06/1987
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4025קביעת קווי בנין למגורים, לחניה ולמחסן.01/08/1985
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4026שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א'.חלוקת השטח ל-2 מגרשי בניה.30/04/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4026/ 1ביטול תכנית ממ / 4026 והחזרת המצב לקדמותו דהיינו אזור מגורים עם משקי עזר.21/04/1996
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4027קביעת קווי בנין לחניה ולמחסן קיימים עפ"י התשריט05/11/1987
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4028קביעת קו בנין ושטח בניה למגורים18/04/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4028/ 1קביעת קוי בנין למוסך ולבריכה,קביעת שטח בניה למגורים.20/05/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4029סביון ,רחוב הגבעה21/01/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4030קביעת קו בנין צד.13/02/1986
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4031קביעת הוראות בניה לבניה חדשה באזורי המגורים בסביון לבניני מגורים16/01/1989
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4031/ 2ביטול ההוראה לקו בניין לחזית 5 מ'למגרשים שלאורך הרחובות06/07/1995
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4032קביעת קווי בנין למחסנים קיימים.26/11/1987
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4034קביעת קו בנין צדדי לבריכת שחיה קיימת.03/05/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4035/ 1הקטנת קו בנין לבריכת שחיה קיימת13/05/1997
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4040/ 1קביעת קוי בנין לבריכת שחיה וסככות על פי התשריט.03/06/1990
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4040/ 2קביעת קוי בנין לבריכת שחיה עפ"י התשריט13/02/1994
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4042איחוד וחלוקת מגרשים,שנוי יעוד מגורים חקלאי לחדש, משצ"פ לדרך,חלוקת אזור מגורים18/02/1993
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4043קביעת קו בנין אחורי לברכת שחייה.07/03/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4044קביעת קו בנין אחורי לבריכת שחיה קיימת.04/08/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4045קביעת קו בנין אחורי לבית מגורים30/08/1987
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4046קביעת קו בנין צד ושטחי בניה לבנין קיים03/05/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4047שינוי יעוד אזור חקלאי (עם מגורים) לאזור מגורים א', אזור מגורים עם משק עזר24/06/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4047/ 2שינוי יעוד מאזור חקלאי, אזור מגורים חקלאי ושבילים לאזור מגורים א' ודרך מגורים06/04/1995
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4048קביעת גובה קומת הכניסה במגרשים שבתחום התכנית,קביעת שטחים לספיגת מי גשם08/12/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4052קביעת קווי בנין לבריכת שחיה.03/07/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4053קביעת קוי בנין לבריכת שחיה על פי התשריט.03/07/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4054קביעת קווי בנין למגרש טניס על פי התשריט.10/09/1989
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4055קביעת קוי בניין לבית מגורים ולחניה לפי תשריט. בניה לפי הוראות התכנית 534/ 23
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4057קביעת קו בנין בצד מזרח וקביעת שטח בניה08/09/1988
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4061לאשר קיר בחזית הרחוב בגובה 1.80 מ'26/09/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4062בריכות שחיה03/09/1992
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4063קביעת קו בנין לשרותי הבריכה.27/06/1990
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4064קביעת קו בנין ושטחי בניה לבנין קיים.14/07/2010
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4065קביעת קווי בנין לבנין קיים.04/03/1990
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4066קביעת קוי בנין לבריכת שחייה קיימת עפ"י התשריט.31/10/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4067סביון
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4069קביעת קוי בנין למגרש טניס ע"פ התשריט25/12/1989
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4071שינוי קווי בנין לבריכה ובנית גדר אבן בתוך קו בנין.23/06/1994
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4073קביעת קוי בנין לבנין קיים עפ"י התשריט.05/08/1990
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4074הפקעת שטח לשם סלילת ככר בצומת הרחובות הנוף רח' המגל רח' הגדרות.23/01/1992
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4074/ 1.
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4075קביעת קוי בנין לבית מגורים ולברכת שחיה קיימים.28/11/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4078קביעת קוי בנין לבנין קיים עפ"י התשריט.23/01/1992
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4080קביעת קו בנין אחורי לבית מגורים ע"פ התשריט.31/01/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4084קביעת קו בנין צדדי לסככת רכב קיימת עפ"י התשריט14/11/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4085קביעת קו בנין לבריכת השחיה ולמחסן לציוד הבריכה30/04/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4086קביעת קו בנין לבית מגורים, למחסן, לסככה לרכב, לקירות דקורטיביים ולפרגולות.09/05/1991
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4087קביעת קוי בנין לבריכת שחיה וביתן שירותים קיימים עפ"י תשריט.26/05/1994
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4089הסדרת חריגות בניה הסותרות את התכניות החלות ותואמותהיתר בניה13/08/1997
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4090התרת בניית יחידת מגורים אחת בשטח לעבוד חקלאי.קביעת תנאים להתרי בניה.04/08/1994
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4092.
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4094קביעת קווי בנין לבריכת שחיה וביתן שירותים קיימים.23/06/1994