תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 10שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים.19/09/2007