תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1167קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי הקיים.21/10/1982
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1301שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג', חלוקת השטח למגרשי בניה, התווית דרכים חדשים30/06/1985
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1364קביעת קווי בנין, אחוזי בניה ומספר יחידות דיור. במגרש א' לפי הקיים.03/03/1983
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1414קביעת קווי בנין לחזית בהתאם לקיים, קביעת אחוזי בניה 41% בהתאם לקיים.30/06/1983
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 30קביעת קו בנין בצד מזרחי וקו בנין אחורי, בקביעת אחוזי בניה לבנין קיים לפי הקיים17/07/1989
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 32קביעת קוי בנין ואחוזי בנין לבנינים קיימים בהתאם למצב הקיים וקביעת הוראות בניה.08/10/1992
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 33קביעת שטח מגרש מינימאלי, קווי בניין, אחוזי בניה ורוחב חזית מינימאלית למגרשים.05/08/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 34/ אביטול אזורי מגורים ב' והמרתם לאיזור מגורים ג', ג' מיוחד24/03/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 34/ א/ 1ביטול דרכים והמרתם לשטח מגורים מגורים ג04/03/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 34/ בהתווית שבילים וחחלק מדרכים חדשים והריסת כל המסומן להריסה.04/03/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 41שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים חקלאיים, קביעת שטח מגרש מינימלי,קווי בנין.25/03/1993
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 45המרת אזור מגורים ג לאזור מגורים ד' וקביעת קווי בניה, אחוזי בניה ויחידות דיור.24/03/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 49שינוי יעוד קרקע מחקלאות למגורים, חלוקה למגרשי בניה וקביעת הוראות בניה.30/08/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 49/ 1.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 50קביעת אחוזי בניה וקווי בנין, המרת שטח ציבורי פתוח לדרך וקביעת הוראות בניה.26/11/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 51קביעת קווי בנין ואחוזי בניה בחלקות.18/11/1982
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 52/ אשינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית למגורים הכוללת שטח לבניני ציבור, דרכים, שבילים.22/04/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 52/ בג'לג'וליה - הפיכת שטח חקלאי לשטח למגורים ג' ולבניני ציבור
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 54קביעת קו בניה קדמי ואחורי, למבנים, קביעת אחוז בנייה לפי הקיים.17/09/1989
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 55שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור פרטי פתוח המשמש בריכות שחיה ומסעדה.28/01/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 55/ אהרחבת דרך וקביעת קיל-דה-סק15/11/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 56קביעת קווי בניה לפי הקיים לבנין בקיים וקביעת אחוזי בניה.31/01/1991
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 10/ אשינוי יעוד חקלאי למגורים ג' חלוקת השטח למגרשי בניה, שטח לבניני ציבור .29/09/1989
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 17/ אשינוי הוראות באזור מגורים בתכנית אפ/17/658.03/07/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 22שינוי הוראות בניה באזור מגורים ג'25/10/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 5גלגוליה - דרום מזרח05/11/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 9גלגוליה - דרום מזרח30/06/1983
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 840/ 1/ אקביעת קווי בנין לבנינים קיימים על פי המצב הקיים,קביעת בניה בעתיד לפי הוראות.02/06/1985
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 840/ 2שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.16/06/1983
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ במ/ 39ג'לג'וליה06/02/1992
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ ממ/ 1281קביעת קווי בניין, אחוזי בניה ומספר יחידות.11/12/1980
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ ק/ 35איחוד שני מגרשים וקביעת שני בניינים נפרדים על מגרש אחד08/11/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתגמ/ 614להתוות דרכים חדשות, לחלק את שטח התכנית לאזור מגורים.07/05/1959
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתגמ/ 658/ 4חלוקת השטח המיועד לאזור מגורים ג' בתכנית המתאר למגרשים פתיחת רחובות חדשים.30/12/1965
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתגמ/ 678לחלק את השטח למגרשי בניה ולהרחיב דרכים קיימות.09/06/1966
מרכזדרום השרון, קסם, ג'לג'וליהתוכניתמח/ 255תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.
מרכזקסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 450ג'לג'וליה - מכון שאיבת שפכים ראשי.
מרכזקסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 454ג'לג'וליה - תכנית אב לביוב.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 1179פתיחת שביל באזור חקלאי להעברת קו חשמל מתח גבוה.09/03/1978
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 658/ 12/ אשינוי יעוד מציבורי פתוח לבניני ציבור ולהיפך.05/08/1976
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 658/ 14תקון בתקנות מתאר ג'לג'וליה.24/02/1972
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 658/ 17שינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.13/04/1978
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 658/ 8לבטל את חלוקת המגרשים 10-8 בצורה הקיימת וליצור ע"י כך מגרש מגורים25/06/1970
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 658/ 8/ אלבטל רצועת ירק ולצרפה למגרש סמוך .25/12/1975
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 840שינוי יעוד משטח למשקי עזר לאיזור מגורים ג' וחלוקת המגרשים בהתאם.24/09/1970
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתממ/ 885איחוד וחלוקה בצורה אחרת. שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים2 מבנים נפרדים על חלקה 624/05/1973
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 1002חלוקת השטח בהתאם לבעלות ואיחוד 2 חלקות.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 1042הקלה: בקו בניה צד, בשטח בניה, במס' יחידות דיור.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 1044קביעת: קו בנין צד, קו בנין לחזית, אחוזי בניה, הקלה במס' יח"ד 2 לקומה.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 1251ביטול דרך קיימת והתווית חדשה, התווית שביל חדש,קביעת קוי בנין למבנים קיימים
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 1268הבטחת הפרשה לדרך,ביצוע הריסות בתואי הדרך למתן היתר,קביעת אחוזי בניה ומס' קומות
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 18גלגוליה01/09/1994
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 19שינוי יעוד קרקע, קביעת אחוזי בניה וקביעת הוראות בניה.03/11/1994
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 2015/ ג.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 27שינוי יעוד מאזור מגורים ג' מיוחד למגורים ד'.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3029.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3034ג'לג'וליה, מגרש 11
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3038תכנית מתאר מקומית מס' ק/3038
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3044קביעת קוי בנין ואחוזי בניה לפי המצב הקיים וקביעת הוראות בניה.26/12/1996
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3047ג'לג'וליה, בעלות פרטית
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3050שינוי מספר קומות מ" 3 קומות ל" 4 קומות וקביעת הוראות בניה.16/01/1996
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3052תוכנית ק/ 3052
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3074אישור קוי בנין ואחוזי בניה לבנין קיים לפי המצב הקייםן.14/11/1996
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 31שינוי מקרקע חקלאית לאיגום מים להשקייה ולמתקנים הנדסיים.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3104.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3112/ 1.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3112/ 3שינוי יעוד קרקע מדרך לאזור מגורים ג' מיוחד ולדרך משולבת וקביעת הוראות
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3164שינוי יעוד מגרש ממלאכה לבניני ציבור28/04/1999
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3179גן עתיקות - החאן העתיק
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3181שינוי יעוד משצ"פ וחקלאות לבניני ציבור12/06/2001
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3188קביעת קו בנין צדדי 2 מ' וקביעת הוראות בניה.09/02/2000
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3202קביעת מספר הקומות ל-4 קומות, קביעת הוראות בניה.15/07/1999
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3213הרחבות23/09/1999
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3257תוכנית ק/ 3257
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3265קביעת קו בניין לבנין הקיים לפי המצב הקיים קביעת הוראות בניה.30/05/2002
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3275תוכנית ק/ 3275
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3287שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ג' ומחקלאי לשביל, קביעת הוראות בניה.14/11/2004
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3295תוכנית ק/ 3295
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3298תוכנית ק/ 3298
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3300תוכנית ק/ 3300
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3309קביעת 4 קומות במקום 3 קומות וקביעת הוראות בניה.16/02/2006
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3315תוכנית ק/ 3315
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3316תוכנית ק/ 3316
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3331קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנה קיים,תוספת קומה רביעית,קביעת קנטור והוראות בנ
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3334קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנה הקיים, קביעת 4 קומות במקום 2 ג'לג'וליה.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3334/ 1קביעת קו בניין ואחוזי בנייה למבנה קיים, שינוי חלק ממגורים ג' לדרך משולבת.21/05/2007
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3336/ אשינוי משטח לבניני ציבור למגורים ג', ממגורים ג' ל-צ.פ ודרך, ביטול חלק מדרך.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3339קביעת קוי בנין ואחוזי בניה, תוספת קומה רביעית, קביעת קונטור לבניה מוצעת עתידית13/05/2007
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3374שינוי קו בנין לכיוון מזרח לאורך מסילת הרכבת מ-120 מ' ל- 50 מ'.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3392קביעת קוי בנין למבנים הקיימים בהתאם לקיים בשטח, קביעת הוראות בניה.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 34/ א/ 2שינוי מס' קומות מותר במבנה וקביעת הוראות בניה.10/03/1994
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3423קביעת קו בנין למבנים קיימים בהתאם למצב הקיים, קביעת הוראות בניה.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3428קביעת קוי בנין למבנים קיימים, קביעת הוראות בניה.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3439קביעת: קוי בנין לבנינים הבאים,מס' קומות,מס' יח"ד,הוראות,שינוי מגורים ג' לדרך מ07/11/2011
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3457קביעת חזית מסחרית שינוי ממגורים ב' ל ב' עם חזית מסחרית
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3463תוספת קומה רביעית למבנה בן 3 קומות, תכנית לאשור מצב קיים וקביעת קוי בנין.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3467תכנית לאישור קווי בנין ואיחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה14/06/2011
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3468קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנה קיים,תוספת קומה ויח"ד העברת זכויות בניה.28/04/2010
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3469קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנה הקיים, תוספת קומה ויח"ד, העברת זכויות בניה.