תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, ירקונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 502/ 4שימוש חורג לגן אירועים.
מרכזדרום השרון, ירקונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 10/ 022/ 4החלפת תורן קיים
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 100לחלק שטח לחלקות חקלאיות, להתוות דרך חדשה ולהרחיב דרך קיימת12/09/1974
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284הגדרת יעודי הקרקע במושב16/05/1985
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 1שינוי מיקום חלקות המיועדות למגורים חקלאיים תוך הרחקת הבניה בעתיד מכביש מס' 4006/09/1987
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 12משק ברזילי - מגורים ומסעדה
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 2לקבוע הוראות להקמת בריכת שחיה פרטית בחלקה הנ"ל באזור המגורים צבע03/12/1995
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 3להמיר קרקע צבורית בשטח של 0.750 דונם לקרקע חקלאית.14/05/1992
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 5הרחבת אזור המגורים של ירקונה ב-40 מגרשים.19/08/1997
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 6שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים חקלאיים באזור משק חקלאי חלקות א'10/05/2006
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ 1284/ 7הרחבת אזור המגורים של ירקונה26/01/1999
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ מק/ 1284/ 4מושב ירקונה05/05/2002
מרכזדרום השרון, ירקונהתוכניתשד/ מק/ 1284/ 9הרחבת דרך בתוואי מאושר03/05/2004