תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115תיחום שטח פיתוח של קיבוץ חורשים,קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים.21/12/1978
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115/ 1.
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115/ 30קיבוץ חורשים - תכנית מתאר לקיבוץ
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115/ 9קביעת זכויות בניה לאזורים: מבני משק, תעשיה וספורט.
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1205המרת אזור חקלאי לאזור מיתקני טיהור,ביטול חלוקה בתחום תכנית,קביעת השקייה בקלחין14/06/1979
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ מק/ 1115/ 3קיבוץ חורשים - שינוי בקוי בנין17/12/2003
מרכזדרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ מק/ 1115/ 4איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמת בעלים ללא שינוי השטח הכולל21/04/2005