תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, גדרהישות כללית02/ המ/ 22בקשה להארכת מועד להגשת ת.לפיצויים ס. 197 (ב) תמ"א/ 31/ א/ 66
מרכזזמורה, גדרהישות כללית03/ המ/ 22בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197 (ב) תמ"א / 31/ א/ 6
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 36ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 500/ 4/ 3 - תל-נוף בגדרה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 45ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 500/ 8 - תחנת דלק ומסחר בגדרה
מרכזזמורה, גדרהישות כללית10/ המ/ 36הארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תת"ל 10/4/3
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 120/ 2להתוות שביל צבורי ברוחב של מטר בין המגרשים.27/10/1960
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 16גדרה30/07/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 18תכנית מס' גד/18 פרטית+שילטון30/07/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19תכנית מפורטת מס' גד/1909/12/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 11תכנית מס' גד/11/1925/09/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 12הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 2בעלות פרטית.11/02/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 3בעלות פרטית+שלטון.13/01/1966
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 6בעלות פרטית+שלטון.25/09/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 7בעלות פרטית+שלטון25/04/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 8איחודם של חלקות מס' 24 ו-25 בגוש 3876, חלוקה למגרשי בניה ולדרכים,קביעת אזורים24/07/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 232/ 2תכנית מפורטת מס' גד/2/23230/03/1956
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 3אזור מלאכה, גדרה17/11/1960
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 318/ 1גדרה26/02/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 33/ 1גדרה , בעלות פרטית01/05/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 332/ 4גדרה27/08/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 332/ 5חלוקה חדשה03/12/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 332/ 6חלוקה חדשה של השטח מ - 8 מגרשים ל - 10 מגרשים.12/11/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 38בעלות פרטית+שלטון.21/03/1963
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 40גדרה - בבעלות שילטון+פרטית+הימנותא.11/07/1963
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 41גדרה - בבעלות פ ר ט י ת.02/10/1963
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 41/ 1תכנית מס' גד/1/4117/06/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 1גדרה12/02/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 2אחוד מגרשים, חלוקת השטח מחדש למגורים, פתיחת דרכים ושבילי גישה27/04/1961
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 3לשנות את תוואי הדרכים הקיימות.25/06/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 4קוטג'ים. שטח מינימלי של המגרש 750 מ"ר ומותר יהיה לבנות 25%13/01/1966
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 5לקבוע יעודי קרקע ותקנות הבניה בשטח הכלול בתשריט.13/07/1967
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 469/ 1תכנית מס' גד/1/46907/05/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 48הרחבת דרך קיימת משני הצדדים והעברת קו הספקת מים ראשי לשטח המדרכה בעתיד30/03/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 52בעלות פרטית+שלטון27/08/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 55בעלות פרטית.17/06/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 65כפר אליהן גדרה23/06/1966
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 9גדרה26/02/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגמ/ 463/ אגדרה09/02/1955
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 02/ 306/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 109/ 4מתן היתר לבית מגורים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 169/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 729/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 741/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג למסעדה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 01/ 4סירוב היתר למקבץ דיור
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 322/ 4דחיית תביעת פיצויים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 421/ 4סירוב תורן לחובב רדיו
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 447/ 4דחיית התנגדות למרספת גדר ודלת
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 448/ 4דחיית התנגדות להרחבת מרתף
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 495/ 4היתר לבניית גדר
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 05/ 513/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 06/ 444/ 4דחיית בקשה לתוספת היתר לגגון ופרגולה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 06/ 453/ 4אי מתן החלטה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 108/ 4דחיית בקשה לתוספת 57 מ"ר לבית מרפא קיים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 127/ 4דחיית בקשה לשינוי יעוד למטווח
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 242/ 4ביתר לבית צמוד קרקע בן שתי יחידות
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 243/ 4דחיית תביעת פיצויים לתכנית זמ/4/523
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 025/ 4התנגדות להקמת בית מגורים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 058/ 4התנגדות לקוטג'
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 08/ 091/ 4תכנית זמ/מק/500/ 4/ 1
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 162/ 4בקשה להקלה בגובה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 426/ 4בניה חדשה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 007/ 4התנגדות להקלה בגובה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 013/ 4התנגדות לשימוש חורג למסגריה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 014/ 4התנגדות להגבהת גדר
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 132/ 4התנגדות לבניית מחסן
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 169/ 4טופס 4
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 233/ 4טופס 4
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 09/ 84/ 4התנגדות לשינויים ביח"ד
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 1/ 2גדרה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 10/ 006/ 4התנגדות לשיקום מבני מגורים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 10/ 108/ 4בית מגורים חדש
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 10/ 276/ 4מק/10/521
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 10/ 314/ 4בנייה חדשה
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 11לחלק את חלקה מס' 1 לחלקות חקלאיות, להרחיב דרך קיימת והתווית דרך גישה חדשה23/03/1978
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 11/ 424/ 4התנגדות לתכנית שינויים
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 120/ 1גדרה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 10תכנית מס' זמ/10/19 (בעלות הימנותא)28/02/1974
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 12שינוי ייעוד החלקה מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית חנויות
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 13פרטית07/11/1974
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 15תכנית מס' זמ/15/19 בעלות פרטית+הימנותא30/11/1972
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 16בעלות פרטית.06/06/1976
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 19תכנית מס' זמ/19/19- תכנית פרטית+שלטון30/11/1972
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 19/ אבעלות פרטית.23/11/1978
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 22תכנית מס' זמ/22/19 פרטית05/01/1978
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 25הקמת 96 יח' לזוגות צעירים, למפונים ולמשפחות מרובות ילדים,עבור משרד השכון.21/10/1976
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 27גדרה. בעלות פרטית.01/03/1988
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 37בעלות פרטית.30/08/1984
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 37/ 1בעלות פרטית.06/08/1989
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38לתכנן השטח מחדש ולבצע אחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי סימן ז' סעיף 12224/09/1980
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38/ 3.
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38/ 4ביטול - זמ/4/38/1913/05/1990
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38/ 6הגדלת מס' יחידות הדיור בבית קיים.07/09/2004
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 39בעלות פרטית01/01/1981
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 40חלוקת החלקה ל-7 חלקות חדשות, קביעת תנאי בניה, קביעת חלקה לבניין ציבורי....
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 9הפרשת שטח להרחבת דרך ושנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח עבור מוסד ציבורי05/08/1976
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ אקביעת אזורים ותכליותיהם09/12/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 2גדרה- הוחלט לאשר עד שנת 73 כולל.
מרכזזמורה, גדרהתוכניתזמ/ 2/ 1תכנית מס' זמ/1/225/09/1973
מרכזזמורה, גדרהבקשה ועדה מקומיתזמ/ 20070031בקשת היתר בניה להוספת אנטנות ומבנה יביל לאתר קיים.