תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 64/ 1הקמת שכונת מגורים21/11/1957
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 64/ 2שינוי יעוד שטחים16/03/1961
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 64/ 4תכנון כולל18/01/1962
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 746תכנית מפורטת מס' גמ/74616/12/1965
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 661/ 4אישור היתר לדו משפחתי
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 682/ 4אי מתן החלטה בבקשה לתוספת קומה
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 180/ 4מתן היתר לבית חד קומתי
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 500/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 133/ 4דחיית התנגדות למתן היתר
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 07/ 227/ 04הפקדת תכנית מפורטת
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 07/ 364/ 4תוספת למבנה קיים
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 049/ 4התנגדות לבנית בית מגורים
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 216/ 4התנגדות להקמת בית חדש
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 08/ 240/ 4התנגדות לתכנית שינויים
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 09/ 139/ 4התנגדות לתשריט חלוקה תח/ 08/ 598/ 45/ 5א
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 10/ 147/ 4הקמת תחנת תדלוק חדשה
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהזמ/ 12/ 224/ 4תכנית
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 100גן יבנה24/03/1994
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 101גן יבנה29/08/1996
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102גן יבנה11/12/1997
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 1מתקן הנדסי (עבור תחנת שאיבה לביוב)12/09/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 1/ 1תוכנית זמ/ 598/ 102/ 1/ 1
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 3לפי סעיף 62 א' (א) (2) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965. הרחבת דרך גישה למגרשים07/01/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 4שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים באזור המסחרי,מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר17/07/2006
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 106גן יבנה06/04/1997
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 107תחנת תדלוק ושרותי דרך
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 108.19/09/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 110הוראות הקמת מתקנים לצרכים הנדסיים בש.צ.פ.23/10/2006
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 23תכנית מס' זמ/23/59802/02/1984
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 25בעלות פרטית.19/07/1979
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 25/ 5גן יבנה09/07/1988
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 25/ 6תכנית מס' זמ/6/25/598
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 25/ 7/ אתעלת ניקוז
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 26בעלות פרטית.20/11/1980
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 26/ 1גן יבנה24/07/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 27בעלות פרטית+שלטון09/03/1980
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 27/ 1גן יבנה09/07/1987
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 3גן יבנה09/06/1974
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 3/ 1גן יבנה22/07/2003
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31התווית דרכים חדשות ובטול דרך קיימת, קביעת שטח ציבורי פתוח16/08/1979
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 4בעלות פרטית+שלטון27/10/1983
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 5חלוקת השטח המיועד למגורים, למגרשי בניה בלא שינוי יעוד11/08/1985
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 5/ 1.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 5/ 2קביעת שטח מגרש מינימלי לאזור מגורים (בית דו משפחתי).22/03/2007
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 6תכנית מפורטת מס' זמ/6/31/598
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 8בעלות פרטית08/08/1991
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 34בעלות פרטית.14/08/1980
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 34/ 1שינוי וחלוקה ושיפור המגרשים.... פתיחת שביל נוסף כגישה לשטח הציבורי
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 34/ 7שינוי בחלוקת המגרשים והחלפת שטחים.24/10/2007
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 34/ 8שינוי ש.ב.צ. למגורים, פרטי פתוח, חניה ציבורית ודרך משולבת ברח' ההדס, גן יבנה.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 34/ 8/ 1שינוי שב"צ למגורים, פרטי פתוח, חניה ציבורית ודרך משולבת ברח' ההדס, גן יבנה.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 38גן יבנה07/01/1982
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 38/ 1בעלות פרטית11/11/1982
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 38/ 2גן יבנה26/12/1991
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 38/ 3שינוי יעוד מש.צ.פ. ל- חנויות.15/02/1996
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 44שינוי תכנית המתאר וקביעת הוראות של תכנית מפורטת21/04/1983
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 1זמ/1/45/598
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 1/ אבעלות פרטית.04/11/1993
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 1/ בגן יבנה03/08/1995
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 2שינוי תכנית המתאר וקביעת הוראות של תכנית מפורטת11/06/1992
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 3גן יבנה19/05/1994
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 3/ 6שינוי יעוד חלק מבנין מגורים לחזית מסחרית.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 4תכנית איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים01/08/1999
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 5קביעת זכות מעבר לרכב (ז.מ.ל) ב-ש.צ.פ.26/06/2003
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 6רח' תורה ועבודה פינת רח' העצמאות
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 7ביטול דרך, קביעת ש.צ.פ.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 50גן יבנה11/08/1983
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 53/ 1גן יבנה18/04/1988
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 53/ 1/ 1גן יבנה06/12/1990
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 53/ 2גן יבנה08/10/1989
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 53/ 2/ 1שינוי חלק משצ"פ לדרך,ביטול זכויות מעבר לרכב01/11/2001
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 53/ 3/ 2גן יבנה שכונת מגורים מערבית.16/02/1995
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 58גן יבנה11/05/1995
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 59בעלות פרטית01/05/1986
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 6גן יבנה27/12/1973
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 61שינוי תכנית המתאר וקביעת הוראות של תכנית מפורטת והוראות לבינוי.17/06/1997
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 61/ 4הסדרת סטיה בבינוי האנדרטה העירונית09/06/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 61/ 5הגדלת מגרש ציבורי לבית כנסת.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 62תכנית מס' זמ/62/598
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 62/ 1גן יבנה19/12/1995
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 62/ 1/ 2שינוי ייעוד מגרש מס' 29 (ארעי) מייעוד "מסחרי" לייעוד "מגורים א'"17/07/2003
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 62/ 3ביטול דרך קיימת, יעוד שטח ציבורי פתוח למגורים.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 1שינוי תכנית מתאר מקומית זמ / 598 / 3, תוך תכון שטח30/04/1991
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 1/ 3שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.23/01/2008
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 1/ 5שינוי של חלק מחלקת מגורים למסחר ברח' המגינים בסמוך לרח' בן גוריון בגן יבנה.
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 2גן יבנה30/03/1989
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 2/ 3איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים18/04/2000
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 3גן יבנה, בעלות פרטית13/07/1995
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 63/ 3/ 1שינוי יעוד ממסחרי למגורים א', שינוי יעוד ח"ח 13 מדרך לש.צ.פ - גן יבנה.07/07/2005
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64גן יבנה11/09/1988
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64/ 1גן יבנה31/07/1991
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64/ 2גן יבנה05/03/1992
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64/ 3תכנית מפורטת מס' זמ/3/64/59820/02/1997
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64/ 4קביעת אזור מגורים א' והוראות לחלוקה מחדש20/06/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 64/ 6קביעת אזור מגורים א' והוראות לחלוקה מחדש ורישום (בהסכמת הבעלים ).08/01/2004
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 66שינוי תכנית מקומית זמ / 59819/08/1990
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 66/ 2שנוי יעוד מ"שטח לתכנון בעתיד (למגורים) "למגורים א'" ודרכים.19/12/2002
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 66/ 4פתרון נגישות למגרשים פנימיים ולתחנת השנאה וחניה ציבורית.הרחבת דרך, ללא שינוי ב20/12/2005
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 68גן יבנה23/09/1986
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 69גן יבנה14/11/1991