תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, קרית שלמהתוכניתחש/ 32הסדרה של חלוקת פרדסים וקרקע בין הבעלים20/08/1959
מרכזחוף השרון, קרית שלמהתוכניתחש/ 34/ 3בי"ח גריאטרי קרית שלמה.