תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחוף השרון, אודיםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 6על סרוב תכנית חש/ מק/ 4/ 26 כפר אודים
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 1קביעת שימושי הקרקע וקביעת הוראות בניה באזורים השונים05/01/1986
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 1/ אתיקון גבולות בין מגרשים01/05/1987
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 1/ בקביעת 8 מגרשים (101-108) לשכון בנים.31/01/1991
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 10/ אדרך גישה לבית עלמין.
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 17הרחבת מושב עובדים14/09/1995
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 17/ א.
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 19שינוי יעוד מאזור מגורים בנחלה לאזור חקלאי ולמגורים משק עזר.23/06/1994
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 2הוראות בניה לאיזור שייעודו למגורים, כמסומן בתשריט התכנית
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 2תכנית מס' חש/2/427/07/1989
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 23חלוקת מגרשים,קביעת תוואי דרך והוראות בניה01/03/2000
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 24איחוד וחלוקה בהסכמת בעל הקרקע25/01/2000
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 5הקמת מבנים לקייט במשק חקלאי.08/10/1992
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 6שינוי יעוד מחקלאי לנופש ותיירות בריכת שחיה מגרשי ספורט פינת חי.09/05/1991
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 7לאפשר את פיתוח השטח על ידי העברת האזור החקלאי שבו הנמצא בצומת רחובות25/07/1990
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 8לשנות קו בנין צדדי ולקבוע אותו לפי המצב הקיים.20/12/1990
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 9בית ספר לרכיבה ומזנון לשימוש בית הספר.
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 9/ אלשנות יעוד מחקלאי ל"חקלאי מיוחד" לצורך הקמת בית ספר לרכיבה.02/04/2008
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 52שמורת טבע אודים07/10/1966
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 17/ 1קביעת הנחיות לבנית בריכת שחיה פרטית.30/06/2008
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 19/ 1שינוי חלוקת השטחים26/07/2001
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 28מושב אודים - קביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה08/10/2003
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 29תוכנית חש/ מק/ 4/ 2921/04/2005
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 30העברת זכויות בניה, שינוי בקווי בנין
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 32איחוד וחלוקה בהסכמה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק התכנון.28/05/2006
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 32/ 1פיצול אזור מגורים בנחלה .
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה באודים.28/02/2011
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 35תחנת תדלוק במושב אודים.
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 35/ 1קביעת דרך כניסה למושב אודים שינוי ל- חש/ 4/ 1 ול- מש/ 49/ 1
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 35/ 1/ אקביעת דרך כניסה למושב אודים
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 37שינוי בגודלי יח"ד המותרות בנחלה ללא תוספת שטח.
מרכזחוף השרון, אודיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 456מערכת ביוב מרכזית, תכנית הקמת תחנות שאיבת שפכים
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתמשמ/ 49שינוי משבצות חקלאיות29/02/1988
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתמשמ/ 49/ 1שינוי משבצות חקלאיות29/06/1997
מרכזחוף השרון, אודיםתוכניתמשמ/ 49/ חשמושב אודים14/01/1988