תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 081/ 4אי מתן החלטה להיתר בנייה
מרכזגזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 28/ 35שינוי בקו בנין צדדי עבור בית כנסת
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתגזר/ 20050047שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת תחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד