תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8כפר שמואל- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 1/ אכפר שמואל04/05/1975
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/8ב16/06/1983
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 1/ גשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 13כפר שמואל08/02/1996
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 18שינוי ייעוד קרקע14/10/1999
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 92 לשלושה מגרשים חדשים:23/01/2003
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 23מגורים לבעלי מקצוע ל- 2 מגרשים 119/1 119/2 .31/12/2002
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 25איחוד ח"ח 106 ביעוד חקלאי וש.צ.פ. עם ח' 30 מגורים בישוב חקלאי...14/08/2003
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 28פיצול מגרש מגורים בישוב חקלאי מס' 22 לשני מגרשים.
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 3כפר שמואל01/03/1988
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 3/ א.
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 8/ אאחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.20/01/1999
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ במ/ 202/ בכפר שמואל , ישרש19/01/1995
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ מק/ 8/ 15.21/12/1997
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ מק/ 8/ 16כפר שמואל23/02/1997
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ מק/ 8/ 22איחוד וחלוקה בהסכמה31/01/2002