תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27מושב פתחיה16/08/1979
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1מושב פתחיה20/05/1982
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1/ אשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/1/27/א31/10/1988
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 13פתחיה04/11/1997
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 22פיצול מגרש במשק עזר למגרש ביעוד מגורים א'
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 7תחנת תדלוק29/07/1999
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 15שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית גז/ במ/ 199
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 16מושב פתחיה04/09/2002
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 20שינוי בקו בנין צידי לחלקה 5728/02/2011
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 21מגרש 90 - שינוי בקו בנין קדמי.06/10/2011