תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, סתריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 020/ 4החלפת והגבהת עמוד מע"צ
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 202/ גסתריה05/08/1997
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 202/ ד.
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4סתירה. תכנית מספר- 404/10/1962
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 10בנה ביתך.
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 11קריה אזורית במושב סתריה.23/10/2001
מרכזגזר, נען, סתריהתוכניתגז/ 4/ 12כביש גישה חלופי לנען (נען סתריה).
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 2סתירה13/05/1965
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 6מושב סתירה07/02/1991
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 6/ א.
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 9.29/09/2005
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ אסתירה22/08/1965
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ בסתריה16/06/1983
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/4/ג31/10/1988
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ במ/ 202/ אסתריה10/12/1992
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 15קינדלר-מושב סתריה28/02/2011
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 17שינוי לסעיף "מיקום מבנה למגורים לא יעלה על 50מ' מגבול הדרך".
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 18שינוי קווי בנין: קדמי, צדדי ואחורי30/10/2006
מרכזגזר, סתריהתוכניתמשמ/ 55/ גזשינוי משבצות חקלאיות25/10/1987