תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 13/ אפיצול מגרש למגורים לבעלי מקצוע - ל-6 מגרשים למגורים.הפיכת ש.פ.פ. לדרך חדשה.13/05/2007
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 14שינוי יעוד למגורים, קביעת הוראות פיתוח24/07/2001
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 16פיצול מגרש מס' 71, אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים 71/1 אזור מגורים בישוב20/06/2002
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 2מושב זיתן28/10/1982
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 20חלוקת ש.פ.פ למגרש חדש למגורים ולש.פ.פ., שינוי יעוד מגרש ממגורים לש.פ.פ.
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 23פיצול מגרש לבעלי מקצוע מס' 36 לשני מגרשים ודרך.10/05/2006
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 7הרחבת מושב זיתן.05/11/1996
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 8זיתן16/01/1994
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ בזיתן16/06/1983
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/392/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ מק/ 392/ 24שינוי בקו בניין צדדי במושב זיתן.31/10/2007
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתחמ/ 392תיקון הוראות בדבר יחידת דיור נוספת וגודל יחידה במגרש.
מרכזעמק לוד, זיתן, כפר חב"דבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 510קטע זיתן-כפר חבד, קו סניקה אזורי - שלב ג'.
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתמשמ/ 61גז07/03/1989
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתמשמ/ 61/ גזזיתן07/03/1989
מרכזעמק לוד, זיתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעל/ 08/ 361/ 4הקמת בית כנסת
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתעל/ 392/ 26כחלון הרצל - מושב זיתן19/11/2012
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתעל/ 392/ 30חלוקה בהסכמת הבעלים -זיתן 63