תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1משמר איילון27/01/1983
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 1/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 11/ אשינוי יעוד קרקע16/11/2000
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 18יער משמר איילון.28/04/2010
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 2שינוי תכנית מתאר מקומית מס' גז/2/2208/09/1988
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 22שינוי יעוד חלק מש.ב.צ. למגרש למגורים א.
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 3משמר- איילון22/09/1988
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 6תכנית מס' גז/6/22
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 7משמר אילון13/07/1995
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 73/ 2אזור מינחת מטוסים עבור היחידה ללוחמה הטירור.12/12/1991
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ מק/ 22/ 14שינוי הוראות בתב"ע גז/1/2221/12/1999
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ מק/ 22/ 15תוכנית גז/ מק/ 22/ 1507/02/2002
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ מק/ 22/ 23שינוי בקו בנין צדדי
מרכזגזר, משמר אילוןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 765אירועים, אופרה בכפר.
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתמשמ/ 121שינוי משבצות חקלאיות29/07/1990