תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1עזריה
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 11חלוקה של מגרשים05/10/2000
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 12איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים19/05/1999
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 14תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה19/09/2000
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 16פיצול מגרש חקלאי מס' 39 לשני מגרשים23/01/2003
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 19תוכנית גז/ 1/ 1909/06/2002
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 2שינוי תכנית מפורטת גז/ 1 לשינוי גבולות במגרש מס 53-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.18/05/2005
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 21מגרש 66, רח' איתמר בן אבי 4 מושב עזריה
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 32מגרש 90 עזריה - חלוקת מגרש לבעלי מקצוע ומגרש למגורים
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 4עזריה25/02/1982
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 7.
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 8.
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 9/ בתכנון כולל09/03/2000
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/ב16/06/1983
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ דשינוי תקנון
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ מק/ 1/ 9/ א.
מרכזגזר, עזריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 02/ 348/ 4סירוב לתוספת בנייה ושימוש חורג לבית מלאכה ומחסן