תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10מושב יציץ(עקרון חולדה)11/04/1968
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 1הגדלת חל' על חשבון ש.ציבורי סמוך כדי לאפשר בית מגורים בגובה במקום הקיים בואדי.
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 1/ דשינוי תקנון
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 2שינוי פרצלציה במגרשים א והמרת מגרשים ב למגרש מגורים א והמרת ש.ב.צ ל-א ולשצפ
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 3מושב יציץ06/06/1976
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 5שינוי קו בניין קדמי לבית המגורים הקיים וקו בנין צדדי למבנה משק קיימים
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/10/ב16/06/1983
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/10/ג31/10/1988
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 78יציץ- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ מק/ 10/ 12שינוי גבולות והקטנת קו בניין צדדי12/04/2011
מרכזגזר, יציץתוכניתמשמ/ 81שינוי משבצות חקלאיות09/11/1989
מרכזגזר, יציץתוכניתמשמ/ 81/ גזמושב יציץ09/11/1988