תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1457/ 4שכונת חוטר ב'