תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 36ערר על החלטת ו.מחוזית לאשר תכנית ממ/ מק/ 3096/ 2 - שונה ל ממ/ 3096/ 2
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. ממ/ 2/3074גבעת שמואל צפון
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 18ערר על דחיית תכנית ממ/ 3166 גבעת שמואל
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 34ערר על החלטת מחוזית מחוז מרכז לאשר בתנאים לגבי תכנית ממ/ 3154 ג. שמואל
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 44על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את תכנית ממ/ 3154
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 9ממ/ 3/ 9 מרכז מסחרי בגבעת שמואל ערר על אישור התכנית בתנאים
מרכזגבעת שמואלתוכניתגמ/ 501התווית דרכים חדשות,מגרשי חניה,הקצאת מגרשי לבניני ציבור,שצ"פ.16/02/1961
מרכזגבעת שמואלתוכניתגמ/ 506גבעת שמואל (חיריה)12/01/1965
מרכזגבעת שמואלתוכניתגמ/ 508גבעת שמואל22/12/1955
מרכזגבעת שמואלתוכניתגמ/ 557ביטול חלוקה קיימת + דרכים והתווית דרכים חדשות.01/12/1955
מרכזגבעת שמואלתוכניתגמ/ 635/ 3הרחבת דרך, פתיחת דרך חדשה, אזור מגורים במקום 2 קומות,3 קומות מעל עמודים01/02/1968
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגש/ 12/ 101/ 4תוספת לבית מגורים קיים
מרכזגבעת שמואלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגש/ 12/ 218/ 4בנייה חדשה 19 קומות + חנייה , גדרות
מרכזגבעת שמואלתוכניתגש/ 4040הרצועה השלישית - גבעת שמואל
מרכזגבעת שמואלתוכניתגש/ מק/ 4100הסדרת מגרשים למבנים למוסדות ציבור ברח' רמבם
מרכזגבעת שמואל, פתח תקוהתוכניתמח/ 149דרך מס' 4, כביש גהה - קטע מורשה גנות.
מרכזגבעת שמואל, פתח תקוהתוכניתמח/ 19צומת גהה תכנית דרך29/06/1972
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 10001קביעת שטחי גגות המשמשים מרפסות פתוחות ללא קירוי, מחוץ לאחוזי הבניה.11/08/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 1181הקטנת קוי בנין בהתאם לקיים בהתחשב במגרש פינתי וצר.13/09/1979
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 15/ 1שינוי יעוד חלקה, איחוד שטח חלקה, הרחבת בית ספר קיים.20/08/1959
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 1603853/ 6/ בשינוי תכנית מתאר מקומית מס' ממ/6/1603853-ב'. תכנית מספר- 6/1603853ב01/03/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 189/ 2שינוי יעוד מאזור תעשיה קלה לשטח למרכז ספורט ומפעלי נוער
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3/ 11רחוב ביאליק פינת מנחם בגין 2308/11/2010
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3/ 2קביעת קווי בנין לסככת חניה באזור מגורים11/07/1999
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3/ 6מגרש 15 ממגורים ב' למיוחד, מגרש 11 ממגורים א' לש.ב.צ.17/09/2008
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3/ 9מרכז מסחרי בבזאדה הוספת שטחים וקומות בשטח מסחרי.17/09/2008
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3001שינוי יעוד משטח צבורי פתוח לאזור מגורים ב'.03/06/1982
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3003מתן אפשרות להרחבת קוטג'ים, תוך שנוי קווי בניה והגדרת אחוזי בניה.30/06/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3004מתן אפשרות להרחבת דירות קיימות ;שנוי קוי בנין;קביעת קווי בנין לבניינים קיימים21/10/1982
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3005הצרת דרכים,תיקון או ביטול הרחבה של רחוב הפלמ"ח,קביעת שביל ציבורי30/08/1984
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3006קביעת מיקומו, מידותיו ושטחו של בנין "תדיראן" והחניה הדו מפלסית24/05/1984
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3006/ 1הכללת שימוש מתקן תדלוק באזור החניה.13/02/1986
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3006/ 3לקבוע כי בשטח פרטי פתוח תורשה התוויית דרך פרטית.13/11/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3007קביעת קו בנין לחזית למבנה עזר (מוסך); קביעת שטח בניה למבנה עזר18/12/1984
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3010קביעת קווי בנין למקלטים באזורי מגורים ב'07/07/1983
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3012קביעת שטח בניה ליחידת דיור, קביעת מספר קומות עליה לגג, קביעת קוי בנין צדדיים.23/01/1986
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3014איחוד וחלוקה בחלקות 812813 ,818 ,, בהסכמה או שלא בהסכמת הבעלים,קביעת שצ"פ15/05/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3014/ 1חלקה 810 נשמטה מרשימת החלקות בתכנית ממ / 3014 ושכלולה בתשריט. שינוי יעוד12/11/1992
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3016איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. שינוי מיקומם היחסי של המגרשים הציבורים ...
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3018קביעת קו בנין חזית 4.0 מ'.07/06/1984
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3019ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.21/01/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3019/ אשינוי מיקום והסדרת צומת הרחבוות: השחר, בן-גוריון, ז'בוטינסקי, הרצוג והשחר31/05/1989
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3020שנוי מיקום שביל צבורי לצורך הסדרת ניקוז עירוני.23/09/1986
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3021קביעת קוי בנין לבנינים קיימים.01/08/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3022קביעת קווי בנין צדדיים.11/08/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3023הרחבת קוטגי'ם תוך שינוי קווי בניה והגדרת אחוזי בניה.18/07/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3024קביעת הוראות בניה11/08/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3025קרוי החניה ע"י גג בטון שישמש מרפסת פתוחה ללא גג בנוי עבור הדירההגובלת בחניה,01/05/1986
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3025/ 1תוספת זכויות בניה בבית פייגנבוים בגבעת שמואל.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3025/ 2תוספת זכויות בניה למגורים ברחוב הזיתים 39 בגבעת שמואל.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3026קביעת שביל צבורי לצורך הסדרת ניקוז עירוני.26/09/1985
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3027המרת שטח צבורי פתוח לשטח לבניני צבור וקביעת קוי בנין לבנינים קיימים05/06/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3029קביעת התוואי של רח' ביאליק בקטע שבין רחוב הזיתים ורח' טרומפלדור,קביעת קוי בינו13/04/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3029/ 1הגדלת שטח לבניה08/02/1999
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3030שנוי יעוד המגרש מאזור מגורים ב' למגרש מסחרי.31/07/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3032הקטנת קוי בנין והגדלת שטח בניה להרחבת דירות קיימות בצורה אחידה לכל הבנינים.01/05/1986
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3033שינוי תכנית מפורטת מס' ממ/303326/08/1986
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3035קביעת קווי בנין18/04/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3038איחוד חלקות,חלוקתן מחדש ויצירת קו בנין צדדי למבנה קיים,פקעות לדרכים ציבוריות24/03/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3039קביעת קוי בנין לבנין קיים.25/12/1987
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3040לקבוע הוראות בניה בחלקות הכלולות בתכנית זו.08/08/1993
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3043מרכז מחשבים בגבעת שמואל.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3044לשנות אזור מגורים ב' לאזור משרדים - מסחרי מיוחד06/02/1992
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3045קביעת קוי בנין לבנין קיים עפ"י התשריט.03/07/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3046.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3047קביעת קוי בנין לבנין קיים לחזית ולצד עפ"י התשריט.22/10/1989
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3048ינוי יעוד השטח ממגורים ג' לשטח מסחרי המיועד לבנית בית משרדים,קביעת אופן הבינוי18/06/1989
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3048/ 1הוספת שני חדרי שנאים עבור חברת חשמל.09/12/1993
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3049לקבוע הוראות בניה03/07/1988
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3050קביעת קוי בנין למבנים קיימים עפ"י התשריט וחלוקת השטח למגרשים.28/04/1989
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3051קביעת קוי בנין לבנין קיים. עפ"י התשריט.09/09/1993
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3052/ 3בית מגורים חסון תורג'מן בגבעת שמואל.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3054קביעת קוי בנין למבנה קיים בקומת קרקע ע"פ התשריט,קביעת קוי בנין לבניה עתידית21/02/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3057שינוי יעוד דרך לש.צ.פ.קביעת קוי בנין לבנין מגורים מאושר.הוראות בניה להרחבת.03/01/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3059קביעת קווי בנין להרחבת דירות קיימות עפ"י התשריט,קביעת גודל דירה מורחבת עד 107מ26/09/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3060שינוי יעוד החלקה משטח לבניני ציבור ודרך לדרך ואזור מגורים ב'24/01/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3060/ 1הגדלת שטחי בניה עיקריים(תוספת של 23 מ"ר בקומה א)לכל יחידה.הגדלת שטח הבנייה26/12/1996
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3060/ 2הגדלת שטחי בניה עיקרים מ-200 מ"ר ל-223 מ"ר26/01/1999
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3061/ 1שטח בניה מוגדל ב- 26.0 מ"ר לדירה,אשר שטחה הקיים הינו 105.4 מ"ר, על פי התשריט.01/12/1996
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3062חלוקת שטח למגרש תעשייתי, מגרש לבנייני ציבור, דרך ושטח ציבורי פתוח.26/12/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3062/ 1מרכזת טלפונים
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3062/ 3שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל23/02/2011
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3063הגדלת שטח למחסנים בקומת קרקע 31.40 מ"ר וחדרי כביסה בקומה א' 20.40 מ"ר30/04/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3064תכנית מס' ממ/3064
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3065שינוי יעוד החלקות משטח ציבורי פתוח לשטח לביניני ציבור ודרך.21/03/1991
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3069/ 1.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3071/ 1קביעת אזור זכות מעבר לרכב להולכי רגל בתחום שטח פרטי פתוח ואיזור מגורים מיוח13/11/1997
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3071/ 3תוספת קומה בשטח כ- 580 מ"ר.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3072/ ב/ 2שינוי חלוקת המגרשים והשטחים29/07/1999
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3072/ ב/ 4תוספת שטחים הקטנת קו בנין01/11/2001
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3073שינוי יעוד החלקה משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.18/12/1994
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 2"גבעת שמואל צפון"
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 3קביעת מסגרת תכנונית כמופיע בתשריט,ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה תכליות ושמושים
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 11אחוד מגרשים בהסכמה,שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ב' ושפ"פ למגורים ג', קביעת הוראות17/07/2003
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 14שינוי ממגורים ג', מגורים מיוחד, ש.פ.פ וש.צ.פ. למגורים מיוחד ש.פ.פ. וש.צ.פ.
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 16/ 3תוספת זכויות בניה ושינוי בינוי
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 17תכנית למבני ציבור, שינוי יעוד קרקע: משטח מסחרי, לש.ב.צ
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 18הקטנת קו בנין צדדי דרומי, תוספת שטח עיקרי, שינוי גובה מרתף.07/07/2005
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 19יעוד לבנייני ציבור על חשבון דרך שצ"פ ומתקנים הנדסיים25/06/2006
מרכזגבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 20מחסנים, לאפשר מחסנים שנבנו בצמוד לדירות להתוסף למנין השטחים העיקריים של הדירה.20/08/2007