תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגז/ 548/ 2בית דגן03/07/1988
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגז/ 79/ 1בית דגן22/12/1977
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגז/ במ/ 2025עמק לוד28/10/1993
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגמ/ 569/ אתכנית מס' גמ/569א'14/12/1958
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגמ/ 586התוויית דרך חדשה, קביעת אזור חקלאי29/11/1956
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגמ/ 636לבטל חלוקה וחלק מדרך קיימת ולחלק השטח מחדש לאיזור חקלאי20/08/1959
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, ניר צביתוכניתמח/ 198דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, משמר השבעהתוכניתמח/ 240כביש 412 מצומת בית דגן עד מחלף שפירים.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתמח/ 9סלילת כביש,הקמת גשרים,גשרונים,תעלות,גדרות,קירות וכן חפירה,מלוי והריסההכרוכרים01/10/1971
מרכזמצפה אפק, בית דגןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 539תכנית כללית להקמת תחנת שאיבת שפכים, בית-דגן.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 10004/ 2הוראות בניה למרתפים לדירות צמודות קרקע, לישובים: באר יעקב,נחלת יהודה,גבעת שמו04/05/1989
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1052הקטנת קו בנין לחזית מ-7 מ' ל-3.5 מ' וקוי בנין צדדי מ-4 מ' ל-1 מ'03/07/1975
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1170/ 4שינוי חלק מדרך לשטח לבניני ציבור עבור בית כנסת.14/05/1992
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1288המרת אזור חקלאי לאזור תעשיה עבור מפעל קיים והרחבתו.28/09/1986
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1376תקון לת.ב.ע מפורטת מס' ממ / 569 / א כדי להתאימה למצב החדש של שטח מחסני חח"י.17/09/1989
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1420תכנית מס' ממ/142013/05/1982
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1420/ 1לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית מספר 1 בקרקע חקלאית בתחום תכנית זו.20/11/1986
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1420/ 2שינוי לוח איזורים שבתכנית ממ / 1420,אזור מגורים א תותר בנית מחסן בנפרד מהמבנה16/07/1989
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1420/ 4ביטול ההוראה של רוחב חזית מינימלית שבסעיף 13 שבתכנית ממ / 1420.29/10/1992
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1420/ 5בית דגן, אזור מגורים א' ו-א' מיוחד08/11/2005
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 20/ 15/ אתוכנית ממ/ 20/ 15/ א18/06/1996
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001תכנון מפורט למבנן מס' 9; חלוקה למגרשים של אזורי המגורים11/09/1988
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001/ 1שינוי יעוד השטח ממגורים "א" מיוחד ו"ב" למגורים "ב" (בתים דו קומתיים).06/08/1989
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001/ 11רח' התפוז 21
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001/ 2תוספת חדרים על גגות הבתים, קרוי מרפסות גן.14/11/1993
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001/ 3שינוי יעוד חלק משטח לבניני ציבור לאזור מגורים א'יעוד חלק מש.צ.פ לדרך.19/01/1995
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001/ 4.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2001/ 6הגדלת חדר גג24/07/2001
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2002קביעת הוראות בניה למבני עזר.02/06/1985
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2003קביעת קוי בנין לבנינים קיימים; קביעת שטח בניה לבנייני עזר קיימים.13/02/1986
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2005חלוקת השטח לאיזורי מגורים, מסחר ושטחי צבור.22/01/1987
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2005/ אקביעת הוראות בניה לאזור מגורים א'.18/04/1988
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2005/ בקביעת הוראות משלימות לתכנית ממ / 200515/08/1991
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2006חלוקת מבנן1 למגרשים,למרכז אזרחי,לבניני צבור,למסחר,לדרך,לשצ"פ וקביעת תנאי הבניה03/08/1986
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2006/ 1בית כנסת בשטח לבניני ציבור.21/04/1994
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2006/ 2בית כנסת אוהל יצחק
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2008קביעת קו בנין צדדי לבנין קיים עפ"י התשריט.קביעת מס' קומות חדר06/09/1987
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2009קביעת קוי בנין צדדיים למבנה קיים.03/05/1988
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2010קביעת שטחי ציבור, קביעת קוי בניה, קביעת מס. הקומות, קביעת שטחי בניה לקומה.05/11/1987
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2011שינוי ייעוד מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים ג,קביעת דרך,קווי בנין,שטחי בנין26/11/1987
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2012שינוי יעוד שטח לבניני צבור לשטח צבורי פתוח.23/09/1986
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2013שינוי שטח מרכז עסקים ושצ"פ לשטח למרכז עסקים,קביעת הוראות בניה.04/08/1988
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2014אזור תעשיה ומלאכה.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2015/ 1שינוי יעוד אזור מלאכה וחלק משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'.13/11/1994
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2015/ 1/ אתוספת קומה בכל מגרש על שתי הקומות המותרות בשטח התכנית ובהתאם תוספת 9 יח"ד .12/09/1996
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2015/ 2שינוי יעוד האיזורים מאיזור מלאכה ושטח לבניני ציבור לאיזור מגורים "ב".28/12/1995
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2015/ אתוכנית ממ/ 2015/ א18/06/1996
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2016שינוי יעוד אזור מגורים ג' וחלק משצ"פ לאזור מגורים א' ודרכים משולבות.22/04/1990
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2016/ 1אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.04/11/1997
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2016/ 3.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2016/ 8הגדלת שטח הבנייה, הקטנת קוי בנין.19/03/2009
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2018שינוי יעוד חלק מאזור מגורים א' לאזור מסחרי למטרת קיוסק קיים11/08/1991
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2020/ 6בית דגן - מדורגי חן
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2020/ 7בית דגן - נקודת חן
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2021קביעת קוי בנין לבנין קיים ע"פי התשריט.03/09/1992
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2022קביעת קוי בנין לבנין קיים עפ"י התשריט.03/09/1992
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2023אישור תוספת שטחי בניה בקומה השלישית וסטיהמהדרישה לחזית תואמת לדירת השותף במגרש09/07/1992
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2024קביעת קווי בנין לבנין הקיים עפ"י התשריט.30/12/1993
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2027לשנות יעוד שצ"פ לשצ"פ משולב עם חניות,לקבוע שטחים עם זכויות מעבר לציבור27/01/1994
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2028הגדלת שטח הבניה העיקרי מ- 175 מ"ר ל- 221 מ"ר ושטח שרות מ- 50 מ"ר ל- 70 מ"ר07/09/1995
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2029הגדלת שטח הבניה העיקרי 175 מ"ר בחלקה ב' ל-238.9 מ"ר.24/06/2003
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2030שינויי יעוד חקלאי ושטח ציבורי.10/10/1996
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2030/ 2תוספת 6 יח"ד בנות חדר 1 כ"א בבית אבות.30/09/2001
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2030/ 5בית אבות ע"ש רחל ליצ'ק
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2032הגדלת שטח הבניה העיקרי מ-175.00 מ"ר בחלקה ל-220.00 מ"ר.06/01/1998
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2034הרחבת שטח לבנייני ציבור25/10/1999
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2035שינוי יעוד חלק משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד וחניה,אחוד וחלוקה מחדש וקביעת זכויות24/06/1999
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2036שינוי יעוד מגורים לשצ"פ31/12/2000
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2037תוספת זכויות בניה24/05/2001
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2038שינוי יעוד שטח צבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.28/01/2002
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2039קביעת הוראות בניה והוראות לבינוי בשטח התכנית למתחם לוגסטי ולשמושי משטרתי.17/05/2001
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2044בית כנסת
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2045תוכנית ממ/ 2045
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2048קביעת זכויות והוראות לבניית עליית גג.01/10/2003
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2050הרחבת בית דגן17/04/2012
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2051קביעת: ש.ב.צ.באזור מבני הצבור הקיימים,ככר ודרך גישה למרכז עסקים,ש.צ.פ.26/11/2009
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2052שינוי יעוד משטח למבני ציבור, לאזור מגורים א' להשלמת מגרש עפ"י מצב קיים.30/04/2008
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2053מבנה מגורים רח' צה"ל 20.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 10חלוקה למגרשים וקביעת דרכים חדשות28/03/1968
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 11/ אפתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 12קביעת שטח לבניני צבור לבית דואר קיים המסומן ב-א' הרחבת דרכים.25/04/1969
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 14שנוי חלוקה של מגרשים כדי ליצור מגרשים לבתים דו-משפחתיים,18/12/1969
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 15הרחבת דרך קיימת, שנוי יעוד מצבורי פתוח ואזור מגורים א' לשטח לבנין ציבורי.19/07/1979
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 16לשנות יעוד חלקה מאזור מגורים לבנין ציבורי, להקמת תחנה לטיפול באם ובילד.23/03/1978
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 17לשנות יעוד חלקה מאזור מגורים לשטח לבנין צבורי לצורך בנית מעון יון לילדים.20/06/1979
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 2לשנות יעוד האזור כדי לצור מגרש לבנינים בני 3 קומות עם חזרית מסחרית
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 20קביעת קו בנין לגבול משותף לפי המצב הקיים,ביעת חלוקה ובניה בקו בנין "0".30/08/1984
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 5לשנות יעור מגרש מס' 58 מאזור מגורים לאזור בנין צבורי להקמת מרפאה.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 6לחלק השטח לאזור מגורים ג', אזור לבניני צבור, מגרש עם חזית מסחרית,צבורי פתוח.15/06/1972
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 6/ אקביעת מספר יחידות דיור,שינוי מיקום שטח ציבורי פתוח,ביטול חזית מסחרית.29/12/1977
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 6/ בקביעת מספר קומות מקסימלי 3 ע"ע.19/11/1981
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 430/ 9שינוי ייעוד משטח צבורי פתוח לשטח לבניני צבור.12/10/1967
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 569/ בפתיחת שביל צבורי פתוח. בית דגן23/04/1976
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 569/ גשינוי יעוד מאזור חקלאי לשביל ציבורי פתוח לפתרון בעיית הניקוז.05/08/1976
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 634/ 1שינוי ייעוד לצורך הקמת תחנת דלק
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 693בית דגן- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 7011/ 1שינוי בהוראות המיוחדות לאזור מגורים ג', שינוי גודל של יחידת מחסן.22/04/1990
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 7011/ 2מחסן דירתי בקומת עמודים של בית קומות.23/01/1992
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 7013קביעת קוי בנין לבנינים קיימים ושטח לסככות חניה ל45 מ"ר לשלוש סככות חניה.04/03/1990
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 7014הגדלת שטח המחסנים מ-3.00 ל-6.40ליחידת דיור עפ"י התשריט.27/08/1989