תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתגמ/ 323/ 1תכנון מחדש של השטח הנ"ל ושינוי ברשת הדרכים12/02/1959
מרכזמצפה אפק, גני תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 428תכנית אב לביוב 2000 גני תקוה.
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 008/ 10תוכנית מס' ממ/10/00831/07/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1024קביעת אזור מגורים ושטחו, קביעת מספר הקומות של בניני המגורים וקביעת מספר יח"ד03/07/1975
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1025קביעת אזור מסחרי משולב במגורים ושטחו;קביעת השימושים המותרים,קביעת מספר הקומות03/07/1975
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1130שטחים ציבוריים פתוחים, התווית דרכים חדשות ושטחים לחניה ציבורית.29/01/1981
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1130/ 1בית כנסת וגן ילדים.13/12/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1130/ 2הסדרת חניה וגינה ציבורית בסמטת עין גנים.
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1194הסדרת צומת
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 262קרקעות שיעודו לשיכון פועלים חקלאיים.29/03/1950
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 262/ 1שנוי יעוד החלקות01/06/1972
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 262/ 2שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח בנייני ציבור
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 262/ 3הריסת מבנים ישנים והקמת 4 יחידות דיור לפי בינוי מוצע
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 262/ 3/ אחלוקת חלקה,קביעת קוי בנין למבנה קיים, ביטול דרך והמרתה למגורים א'.09/04/1981
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 266/ 1שינוי בקו הבנין לחזית.21/05/1981
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323תוכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של פועלים חקלאיים.24/05/1956
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 3להפוך שטח מגורים לשטח לבניני צבור,איחוד שתי החלקות.24/02/1972
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 4/ בקיבוע אזור מגורים,מספר קומות, יחידות דיור,איתור שטחים לבנין ציבורי, שצ"פ.27/01/1977
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 4/ גלהמיר שטח לבניני צבור לאזור מגורים א' והמרת אזור מגורים ג' לשטח לבניני צבור.20/11/1980
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 4/ ג/ 1חלוקת השטח ל-3 מגרשים וקביעת הוראות בניה .25/03/1982
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 4/ ג/ 2קביעת קווי בנין צידי 2 , יחידות דיור והוראות בניה09/06/1983
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 5המרת דרך קיימת לשביל צבורי פתוח להולכי רגל.
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 323/ 8גודל מגרש מינימלי,קוי בנין לחזית.10/01/1977
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5002איתור מגרשים וחלוקתם מחדש בין בעליהם, שינוי גובה הבנינים, איתור אזורים שצ"פ31/01/1983
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5002/ 1שינוי ההוראות בלוח האזורים12/07/1984
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5002/ 1/ אביטול תכנית ממ / 5002 / 1 ובהתאם ביטול האפשרות לבניית מרתף בגודל 250 מ"21/04/1996
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5002/ 2שינוי יעוד של כ- 400 מ"ר משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ודרך13/05/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5002/ 3לדירות קיימות מתבקשת תוספת בניה למרפסות.11/11/2008
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5002/ 4תוספת מרפסות לצמד בתי מגורים רח' הגליל גני תקוה.11/11/2008
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5004חלוקת חלקה לשני מגרשי בניה ושטח לבניני צבור.ביעת מספר קומות, שטחי בניה לבניני11/09/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5005שינוי ההוראות בלוח האזורים ומגבלות הבניה בנושא מספר יחידות הדיור.20/10/1983
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5006לקבוע: חלוקת השטח למגרשים, גודל מינימלי של מגרש, כסוי קרקע מכסימלי, מספר קומות12/06/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5007שינוי אזורי מגורים. שטחים לבניני ציבור, שטח ציבוריפתוח ודרכים, ובמקומם29/03/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5007/ 1קביעת הוראות בניה משלימות לענין תשתיות עירוניות.21/07/1996
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5007/ 2שינוי אזור מגורים ב' לשטח לבניני ציבור.קביעת הוראות בניה.28/08/1997
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5007/ 6ניצול חלל גג הרעפים לחדר.27/03/2006
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5008הגדלת שטח בניה להרחבת דירות קיימות, קביעת קווי בניין צדדי/אחורי24/03/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5009לחלק חלקה 262 ל-3 מגרשי מגורים ולדרך,2 מגרשים יועדו לאזור מגורים א20/05/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5010קביעת הוראות בניה לקוטגים טוריים צמודים ללא מרווחים.30/08/1984
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5012קביעת קוי בנין לבנינים קיימים; הפקעה לדרך צבורית וחלוקת יתרת השטח למגרשי בניה20/11/1986
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5013שינוי יעוד מאזור מגורים II לאזור מגורים א'; חלוקת השטח לשני מגרשי בניה;26/09/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5014שינוי גובה מבני מגורים בחלקות.10/03/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5015המרת חלק מאזור מגורים א' בשטח לבניני צבור; המרת חלק משטח לבניני צבור למגורים א30/06/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5017המרת אזור מגורים ג'II וחלק מדרך לאזור מגורים א'; איחוד חלקות וחלוקתן מחדש05/11/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5019חלוקת השטח ל-3 מגרשי בניה - אזור מגורים א'.קביעת הוראות בניה.11/08/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5020שנוי יעוד שטח מבניני צבור למגורים א' והמרתו לחלקה מקורית 33030/06/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5021המרת שטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.18/04/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5022/ 1איחוד וחלוקה בהסכמה או שלא בהסכמה, למגרשי בניה תוך כדי הפקעה25/07/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5023קביעת בינוי לחזית מסחרית בקומת הקרקע, הרחבת שבילי גישה ל-3 מ'.28/01/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5024התווית דרכים ציבוריות חדשות, הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים קיימות09/07/1987
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5024/ 1שינוי רוחב דרך מ-12.0 מ' ל-8.0 מ'.01/05/1987
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5024/ 2השלמת רשימת החלקות של גוש 6720 בתקנות התכנית ממ / 5024 לשם הפקעות השטחים22/08/1991
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5024/ 4שינוי יעוד חלק ממגרש באזור מגורים א', לשטח ציבורי פתוח עם חניה.27/10/1996
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5024/ 5שינוי יעוד השטח שנותר מהצרת הדרך מאזור מגורים א' לדרך16/05/1996
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5024/ 6מתקן לתקשורת סלולרית ומגדלי מים בשצ"פ במגרש O1בשצ"פ יותרו מתקנים המוגדרים כשיר03/02/1998
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5025המרת אזור מגורים II לאזור מגורים א'; חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה והסדרת גישה24/03/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5025/ 2קביעת קו בנין לבניה הקיימת עפ"י התשריט,תוספת בניה וקומות.06/07/1995
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5026קביעת קו בנין צד.20/05/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5027לאשר מוסך ומחסן בגודל 53 מ' במבנה קשיח בחזית המגרשכמותואר בתשריט.04/03/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5029/ אקביעת קו בנין לחזית כמסומן בתשריט. קביעת שטח למרכזון מסחרי לפי המתואר בתשריט04/11/1993
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5030שנוי יעוד קרקע מאזור מגורים II למגורים א';10/09/1987
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5032שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח חנייה ציבורית.20/05/1988
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5033חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה, קביעת קוי בנין עפ"י התשריט וקביעת הוראות בניה.09/07/1987
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5035חלוקת החלקה ל-4 מגרשי בניה וקביעת קוי בנין למבנים קיימים.30/07/1989
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5039החזרת שטח למגרש מגורים,שנוי אופן החלוקה של חלקה,שנוי מקום הסיום של סמטת30/03/1989
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5041ביטול שטח צבורי מיוחד והמרתו לאזור מגורים א',חלוקת השטח למגרשי בניה.27/06/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5041/ 1התווית תוואי דרך גישה לרכב להולכי רגל.
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5042הוראות לבנית מרתפים.16/07/1989
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5043שנוי יעוד קרקע מאזור מגורים ב' למגורים א',קביעת קוי בנין לבנינים קיימים,קביעת27/06/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5043/ אשינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'.חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה.24/06/1991
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5046חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה.קביעת קוי בנין לבנינים קיימים,קביעת הוראות בניה.07/09/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5047חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה.קביעת הוראות בניה.25/12/1989
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5049חלוקת השטח ל- 3 מגרשי בניה וקביעת קוי בנין לבנינים קיימים14/02/1991
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5050שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור לשטח מסחרי ע"מ08/11/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5050/ 1שינוי יעודים שונים24/02/1999
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5052שינוי בקו בנין ותכסית הקרקע ל 170 מ"ר עפ"י התשריט.22/07/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5052/ 1קביעת קוי בנין וחניה בגודל 38 מ"ר קיימת עפ"י התשריט19/05/1994
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5053שינוי יעוד חלק מדרך לאזור מגורים א'.26/12/1991
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5053/ 1הקטנת קו בנין אחורי מ-6 מטר ל-4 מטר01/12/1996
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5054חלוקת השטח ל- 4 מגרשי בניה,בניה בקיר משותף בין המגרשים,קביעת הוראות בניה13/06/1991
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5055חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה.הפקעה לדרך ציבורית.בניה בקיר משותף בין המגרשים15/08/1991
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5055/ 1ים המלח 33
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5056שינוי יעוד שטח למרכז ספורט לשטח לבניני צבור.שביל משולב וש.צ.פ,קביעת הוראות14/05/1992
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5056/ 1תכנית אחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.13/03/2003
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5057חלוקת מגרש מס' 1 לשלושה מגרשים בהסכמת בעלי הזכות בנכס.01/10/1992
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5058קביעת קוי בנין לבנין קיים עפ"י התשריט.21/05/1992
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5060חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה ללא הסכמת הבעלים,קביעת קווי בנין לבנינים קיימים08/10/1992
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5061קביעת קוי בנין לבנין קיים עפ"י התשריט.13/02/1994
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5062שינוי חלק מאזור מגורים א' לאזור מוגרים א' מיוחד.חלוקת חלקה 124 לשלושה מגרשים26/06/1997
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5063חלוקת השטח ל-4 מגרשי בניה ללא הסכמת הבעלים.קביעת קווי בנין לבנינים קיימים31/12/1992
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5064חלוקת החלקה לשני מגרשי בניה.קביעת הוראות בניה.קביעת שטח להרחבת דרך.29/01/1995
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5065חלוקת השטח ל-3 מגרשי בניה ללא הסכמת הבעלים.קביעת חלוקה בקו בנין16/12/1993
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5066/ 1תוספת שטח שירות18/11/1999
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5066/ 7הגדלת שטחי שירות למגרש.20/08/2007
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5067חלוקת השטח ל- 4 מגרשי בניה ללא הסכמת הבעלים.קביעת אזור זכות מעבר22/04/1993
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5068שינוי הוראות בניה31/12/1998
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5069הגדרת זכויות הבניה והוראות הבניה באזור מגורים ג.הגדלת מס' יחידות הדיור18/08/1994
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5071שינוי יעוד שטח מדרך לאזור מגורים א' כהשלמה לחלקה 258.שינוי יעוד ש.צ.פ לדרך.10/03/1994
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5072שינוי חלק מהמגרשים: 12,1 מאזור מגורים ד' לצ"פ, והרחבת דרך.13/02/1994
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5073מזנון בשטח ציבורי פתוח.23/06/1994