תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 100לבטל דרכים רשומות (אשר אינן מעשיות)לפתוח דרך גישה למשבצות קיימות05/02/1970
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 101ביטול דרך והרחבת החלקות25/06/1970
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 101/ 1חלוקה מחדש ושינוי יעד24/05/1979
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 102ליצור קשר מיוחד שבו נוסף ליעוד המקורי תותר כרית חול וחמרה לתקופה עד 5 שנים15/08/1974
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 113חלוקה למגרשים למשקים חקלאיים-התאמה למצב קיים17/05/1973
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 118חלוקה מחדש,התוית דרך חדשה08/05/1980
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 137/ 3שינוי יעוד ו / או חלוקת חלקות מאזור נחלות לאזורי מגורים במושב12/02/1996
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 147שינוי תווי כביש מס' 4.11/03/1990
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 20/ 5שנוי יעוד אזור לתכנון מחדש לאזור צבורי פתוח12/06/1988
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 200/ 20שינוי הוראות סעיפים 23,24,31 פרק ה'-איזור חקלאי מיוחד מושב21/08/1988
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 200/ 8מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצה03/03/1983
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 14תוכנית עח/ 3/ 14
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 311ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש, לקבוע הוראות בניה30/08/1987
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 39/ 1תוכנית מפורטת03/07/1988
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 49/ 1הפרדת חלקה לצורך בנין -תכנון הרחבת דרך לגישה נוחה לחלקה הנוספת23/01/1964
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 49/ 3חלוקה מחדש ופתיחת דרך31/01/1974
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59מימוש חלוקה קיימת לצרכי רישום -חלוקה לחלקות דיור ע"י ביטול חלוקה קיימת וחלוקה28/11/1957
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59/ 1.
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59/ 2רפרצלציה של השטח ופתיחת דרך חדשה06/01/1966
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 10חלוקת מגרש 107 לשני חלקים, קביעת גודל מינימלי של חלקה 0.680 ד'07/05/1992
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 13חלוקת חלקה 16 ל- 2 מגרשים למגורים שמיספורם א'16 ב'16 עם יחידת דיור כל אחת29/12/1996
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 8להתוות דרכי גישה לשטח בית האבות בבת חן27/12/1990
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 9קביעת קו בנין אפס במגרשים 43, 44 למבני עזר(מוסכים)10/03/1994
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 66/ 1בטול שלושה שטחים צבוריים פתוחים,ביטול חלק מדרך.16/12/1965
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 66/ 2התווית דרך חדשה,ביטול שביל וחלוקת מגרשים22/12/1966
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 66/ 3שינוי יעוד וחלוקה25/04/1969
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 73לבטל חלוקה ודרכים לקבוע אזור חקלאי,לפתוח דרך חדשה,הכל בהתאם לתשריט המצורף10/02/1966
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81קביעת אזור תעשיה אזורי,פתיחת רחובות חדשים,הרחבת דרך קיימת09/04/1964
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 2תוספת שטח לאזור התעשיה22/12/1966
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 3הרחבת איזור התעשיה האזורי וחלוקה מחדש18/11/1976
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 5וספת שטח לאיזור התעשיה של מפעלי הוד חפר ע"י שינוייעוד קרקע מציבורי פתוח לתעשיה26/11/1987
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 6איזור תעשיה עמק חפר28/04/1989
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 7אזור תעשיה14/03/1994
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 83שנוי חלוקה קיימת.הפרדת שטחים לבנין בתי הורים12/11/1964
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 92יעוד השטח להקמת בית ספר גבוה למקצועות המשטרה ומרכז חברתי02/11/1967
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 98רפרצלציה ובטול דרך05/12/1968
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 99המרת איזור תעשיה ושטח צבורי פתוח למרכז ספורט22/07/1971
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.10/09/1992
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ מק/ 3/ 15.26/02/1998
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ מק/ 3/ 16.30/06/1999