תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתמשמ/ 22שינוי משבצות חקלאיות29/01/1987
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתמשמ/ 22/ 1עח איחוד וחלוקה של חלקות בהתאם למצב החזקה הקיים.09/05/2001
מרכזעמק חפר, חרב לאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 10/ 9001/ 4תת"ל 4/6-3
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 10הרחבה ב' למושב חרב לאת.
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 10/ 1הרחבה ב' למושב חרב לאת"04/09/2007
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 3לוקת השלמות קרקע ליחידות משקיות קיימות28/01/1965
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 4רפרצלציה ושנוי יעוד06/01/1966
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 5רפרצלציה ושנוי יעוד השטח19/12/1968
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 8חלוקת נחלה ושינוי יעוד חלק מנחלה למגרש מגורים,קביעת מבנים להריסה28/02/1996
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 9שינוי בגבולות שטח המיועד למגורים12/06/2001
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ אהרחבת והשלמת שטח ישוב חקלאי קיים,ע"י בטול דרכים קיימות,והתווית או הרחבה06/11/1958
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64תום-מוסד לתורה ומקצוע18/09/1963
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64/ 1הקצאת שביל מעבר מחרב לאת לבית הקברות28/11/1963
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64/ 2פתיחת דרך גישה לבית קברות במקום השביל הקיים26/06/1969
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64/ 3מוסד תום מ.א.עמק חפר.23/05/1989