תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 12553תכנית מתאר מגן שאול27/08/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 16044אזור אחסנה,מגן שאול13/10/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 18213חוות לולים, מושב מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 19156חוות לולים, מגן שאול05/01/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 2548מגן שאול18/10/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 3514מרכז מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 5304שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 8328שנוי במרכז הישוב, מגן (כרם) שאול07/09/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 9476שינוי יעוד מחקלאי למרכז תעסוקה, שינוי למתאר, מוקיבלה, סנדלה, מגן שאול.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 114שינויתוואי דרך מאושרת חלוקה למגרשים ושינוי קו בנין, מגן שאול26/07/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 117שינוי חלוקת מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי קרקע - מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 175נחלה 87- ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולבקשה ועדה מקומיתגמז/ 20060106אתר סלקום ליד מגן שאול