תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתיד/ 7024קביעת קוי בנין ל"חצרות אנגליים" עפ"י התשריט.18/12/1994
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10הרחבת ישוב חקלאי12/04/1956
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 1שינוי מיקום של מגרשים19/07/1962
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 10שינוי יעוד מחקלאות למגורים24/06/1999
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 4איחוד וחלוקה26/01/1978
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 5אביחיל26/12/1991
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 7תכנון כולל11/03/1999
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 10/ 9שינוי יעוד ממגורים בנחלה חקלאית08/12/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 128ליעד את השטחים לדרך וסלילת כביש31/03/1986
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 128/ 1/ אכביש גישה למחלף חבצלת.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 1הכנת תכנית מתאר מפורטת למושב אביחיל16/12/2010
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 10שינוי מאזור חקלאי מיוחד מושב למשק עזר ולמגרש מגורים.חלוקה בהסכמה,קביעת זכויות09/08/2006
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 11פיצול משק עזר מחקלאי מיוחד למשק עזר.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 13שינוי יעוד מחקלאי למגורים חד-משפחתיים,לש.צ.פ לדרך,הרחבה תוספת 100 יח"ד ב-100 מ
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 13/ 1אביחיל - הרחבת מגורים
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 14שינוי מחקלאי מיוחד מושב, למשק עזר, למגרש מגורים, ולמגרש להרחבת דרך.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 3שינוי יעוד מאזור חקלאי למשקי עזר08/02/1999
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 5שינוי יעוד,חלוקת חלקה מס' 12 לשני מגרשים,ביעת תנאים למתן היתר בניה17/08/2005
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 6תכנון כולל16/11/2000
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 7שינוי יעוד מאזור חקלאי מיוחד למשק עזר ולמגרש מגורים03/02/2003
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 148.07/05/1992
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 200/ 14.
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 91ליער את השטח כגן לאומי בהתאם לסעיף 69 של חוק התכנון והבניה תשכ"ה-196519/11/1970
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 91/ 3גן לאומי נחל אלכסנדר17/05/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 91/ 3/ אשינוי יעוד מגן לאומי לדרך מוצעת10/03/1994
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 10/ 11שינוי קו בניין קידמי11/01/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 10/ 6/ 1הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי07/06/2006
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 136/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, שינוי קווי בנין08/12/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 136/ 8חלוקת חלקה חקלאית לשתי חלקות20/09/2000
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתצש/ בת/ 62/ 2פארק תעשיתי לב השרון.18/08/1994