תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 04/ 612/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 232/ 4דחיית התנגדות להקמת תורן לאנטנה ומבנה יביל