תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בית ינאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 521איסוף וסילוק ביוב - בית ינאי.
מרכזעמק חפר, בית ינאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 546תחנת שאיבה בית ינאי.
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתמשמ/ 138שינוי משבצות חקלאיות22/03/1996
מרכזעמק חפר, בית ינאיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 12/ 173/ 4הריסת בית קיים ובניה מחדש
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 129ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים,גשרונים,תעלות גדרות,קירות תומכים26/06/1986
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 129/ 1דרכי גישה למחלף בית ינאי. .22/11/1992
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 133/ 3הרחבת המושב.
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 21התכנית מוצעת לשם הרחבת ישוב חקלאי קיים09/06/1955
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 21/ 2הרחיב את איזור המגורים של בית ינאי,הקטנת מגרשים,התוות דרכים חדשות ולבטל דרכים13/08/1964
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 21/ 6שינוי יעוד מגורים25/07/2000
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 30/ אשנוי התכנית המפורטת ע.ח.1 לפי הפרטים שבתשריט המצורף15/03/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 30/ א/ 1שנוי של מגרש מאיזור בתי מרגוע לאזור חקלאי למחצה,שנוי שטח פתוח לתחנת דלק12/11/1964
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 32התוית והרחבת דרך לשכון עובדים (ע.ח. 30) ושנוי פרצלציה בישוב קיים15/03/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 33התוית דרכים חדשות.26/04/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 33/ 4חלוקת חלקה 46 ל - 2 מגרשי מגורים.20/01/1999
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 34התוית דרכים חדשות ושנוי פרצלציה להרחבת ישוב קיים22/03/1956
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 13עמק חפר
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 3בית ינאי -שינוי שטח מגרש מינימלי למגורים08/01/2004
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 5.19/03/1998
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 7בית ינאי08/09/2003
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 8הקלה מת.מ.א 13 לחוף הים התיכון08/09/2003
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 9בית ינאי - הקלה מת.מ.א 1308/09/2003
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 33/ 3תכנון כולל03/09/1998
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 33/ 6שינוי גודל מגרש מינ' ושינוי קוי בניין23/03/2000