תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, חופיתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 545תחנת שאיבה חופית.
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 10חופית20/07/1972
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 12חופית21/02/1974
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 13חופית25/02/1982
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 14חופית06/10/1983
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 15חופית25/10/1990
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה05/09/2000
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 19.23/10/2001
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 19/ 1יצירת זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בש.צ.פ.
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 22תוכנית עח/ 1/ 2231/12/2002
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 5חופית31/01/1963
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 6חופית31/01/1963
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 8חופית16/12/1965
מרכזעמק חפר, חופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 11/ 144/ 4תוספת שירותים למבנה מחסן בהיתר
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 3/ 3.10/10/1958
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 30/ 3להקטין לפי דרישת מ.מ.י. את יחידת החלקה מ-1000 ל-750 מ"ר16/12/1965
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 30/ 4לשנות בהתאם לדרישת מינהל מקרקעי ישראל,יעוד של חלקמאזור המיועד לבנינים צבוריים11/01/1968
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 30/ א/ 6איחוד וחלוקה מחדש,יצירת מגרשי מגורים,ביטול דרך ופתיחת דרך חדשה21/02/1974
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ מק/ 1/ 20שינוי קו בנין29/07/1999
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ מק/ 1/ 21שינוי קו בנין18/01/2001