תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 200/ 13.
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 54/ 1פתוח וחלוקת השטח,הכלול בתשריט,בהתאם לאזורים26/06/1969
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 54/ 3שנוי יעוד של קטע מתכנית מאזור מגורי חניכים +שטח פרט פתוח +דרכים וחניה03/02/1977