תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 16586דרך גישה למושב טפחות
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 4117מצפה טפחות - (גניזה)
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 4290מושב טפחות05/01/1984
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 5103אזור למבנה משק
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 5655שכונה למבנה משק טפחות
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 6833שינוי יעוד מחקלאי לחממות
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 7581אזור למבני משק, טפחות16/03/1995
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 7587חלוקת מגרשים, טפחות02/08/2001
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתג/ 8695הגברת שטח לתיירות ונופש וקביעת הנחיות.
צפוןמרום הגליל, טפחותתוכניתמה/ מק/ 4290/ 1חילופי שטחין בין מבני ציבור לכביש קיים , טפחות04/08/2011