תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרמלהערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 5ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכניתממ/ 1556/ 1 - מועדון נוער
מרכזרמלהתוכנית4/ 57/ 3תכנית שיכון ציבורי 4/ 57/ 3 - רמלה
מרכזרמלהתוכניתגז/ מק/ 16/ 15/ אשינויים ותוספות להוראות בנושא חזות הסביבה23/08/2006
מרכזרמלהתוכניתגמ/ 412להקים בשטח התכנית מפעל לייצור צמנט פורטלנד וגבס, למוצרי מלט, גבס וחרסינה.16/08/1956
מרכזרמלהתוכניתלד/ 531מתן אפשרות לתוספת מרתף בשטח של 40 מ' ויציאה לגג27/06/1990
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1הקמת שוק קמעוני בעיר העתיקה21/06/1956
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 1צירוף ותיאום בין תוכניות בנין עיר המפורטות שחלו על שטח התוכנית בשלמותן או בחלק
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 1/ 5שינוי קוי בניין
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 10מתן אפשרות לתוספת קומה מעל מבנה קיים
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 11/ אהגדרת זכויות בניה בחלקה 464 בגוש 4346,כדי לאפשר בניית מבנה מגורים.21/02/1980
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 12פינוי מבנים והריסתם,השלמת חלקות, קביעת בינוי וזכויות בניה .31/01/1980
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 13שינוי קו בנין ברח' החשמונאים ,שינוי גבולות מגרשים ציבוריים.09/07/1981
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 16שינוי ייעוד החלקות מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג', הקמת בית מגורים.18/12/1980
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 18הקטנת קו בנין מ- 4.0 ל-2.6 מ'26/02/1981
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 19שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בניני ציבור על מנת לאפשר הקמתתחנה לטיפול באם29/12/1983
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 2התווית דרכים חדשות והרחבת קיימות, שבילים להולכי רגל, קביעת שטחים לצורכי ציבור
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 20צירוף שצ"פ למגרש לבניין ציבורי והפקעות לצורך קביעת שביל להולכי רגל.19/06/1988
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 21חלוקת מגרש 351 ושינוי יעוד של החלקה המסומנת באות א' למגרש לבנין ציבורי19/06/1988
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 22הקטנת קווי בנין והגדלת אחוזי בניה.23/06/1985
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 23הקמת בית כנסת בשטח פתוח ללא גדר.05/06/1986
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 25הקטנת קווי בנין אחורי בהתאם למסומן בתשריט.18/04/1988
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 26חלוקת המגרש ואפשרות רכישת כל חלקה בנפרד.18/06/1989
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 27הפיכת יעוד השטח מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' מיוחד18/06/1989
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 28הפיכת יעוד הקרקע משטח מסחרי(מסחר+משרדים+ בית קולנוע) לאזור מסחר משולב14/09/1990
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 30אפשרות לתוספת בניה לבנינים קיימים בהתאם לרשום בלוח האזורים.30/07/1989
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 31הגדלת אחוזי בניה מ-%43 ל-%49 לקומה,הקטנת קו בנין אחורי על מנת לאפשר תוספת בניה21/01/1993
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 32.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 34לאשר תוספת בנית עליית גג בשטח 26.84 מ"ר בבנין קייםבן 5 קומות בקומה האחרונה.13/08/1997
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 35הקטנת שטח מגרש מינימלי מ- 600 מ"ר ל- 316.4 מ"ר.25/07/2000
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 5בניית בית מגורים, בן 5 קומות מעל קומת עמודים, סה"כ 10 יחידות דיור15/11/1979
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 6קביעת אחוזי בניה למגרש, הפיכת המגרש מאזור ג' לאזור ב' במטרה לאפשר בתוספת קומה
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ 8הפיכת האזור המותחם מאזזור בניה ג' לאזור בניה ב' מיוחד,קביעת קוי בניה.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ אהוחלט לאשר לפני שנת 78 כולל
מרכזרמלהתוכניתלה/ 100/ א/ 1לקבוע תנאי בניה חדשים על המגרש
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000תיקון תואי כבישים אזוריים, התוית דרכים מקומיות, שטחים ציבוריים פתוחים, מלאכה,13/09/1973
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 11שינוי יעוד קרקע חקלאית למטרת דרכים, ושטח חניון אוטובוסים
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 12שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח לחניון אוטובוסים,שטח פרטי פתוח ודרכים31/03/1986
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 13בניית חנות מזכרות ותשמישי קדושה לדת האיסלם בשטח פרטי פתוח בתוך אתר היסטורי09/07/1987
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 15/ 1קביעת יעודי קרקע ,בינוי,מערכת דרכים,אתרים לשימור ושיחזור,מתחמי תכנון.12/06/1988
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 15/ 1/ אעיר עתיקה, מבננים 2-109/02/1997
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 15/ 1/ א/ 9חלוקת מגרש 14 במתחם 214/11/2012
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 15/ 1/ ותוכנית לה/ 1000/ 15/ 1/ ו
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 15/ 3/ אהחיאת ופיתוח האזור כאיזור תיירות, תוך שמירת אופיו היחודי.29/12/1996
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 15/ 4אחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים,שינוי יעודי קרקע .24/07/2002
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 16שינוי יעוד אזורי חקלאי לאזור מגורים ב',קביעת דרכים, שבילים, שטח לבניני צבור.06/08/1989
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 16/ 2אחוד וחלוקה מחדש. בהסכמת הבעלים,שינוי תוואי דרך והקטנתה מ-12 ל-9 מ'.27/08/1995
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 16/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית למגרש למגורים והתווית דרך.11/12/1994
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 16/ 9שינוי ממסחר למגורים ג',מאזור חניה למגורים ג',ממגורים ב' לדרך משולבת,הקלה בקו ב
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 16/ א"גן חקל ב'" הרחבה.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 1שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור "בנה ביתך",קביעת שטחים למגורים לצרכי ציבור.30/06/1991
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 3/ התוכנית לה/ 1000/ 17/ 3/ ה
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 4שינוי יעוד חלק ממגרש המיועד לבניני ציבור לאזור מיוחד המיועד לדיור מוגן לקשיש.24/12/1989
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 4/ אלקבוע ולחייב את הגורמים הקשורים בביצוע עבודות הפיתוח והתשתית31/07/1991
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 4/ בשטח למסחר.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 4/ גחלוקה חדשה למגרשים להקמת מרכז לגיל הרך במגרש 81 ותוספת אגף למרפאת ילדים28/04/1999
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 4/ השינוי יעוד של חלק ממגרש המיועד לבניני צבור ולקבוע זכויות והוראות בניה במגרשים18/03/2003
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 5/ אתוספת חצר ושנוי קו בנין11/07/1999
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 5/ בהגדלת שטח בניה למגורים לקומה, הקטנת קוי בנין קדמי וצדדי.25/06/2006
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 18שינוי יעוד אזור חקלאי ושמורת טבע לאזור מגורים,אזור יעור ובידוד ולאזור לתכנית.31/01/1990
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 18/ בשינוי צורת הבתים וצורת הגגות ללא שינוי גבהים מירביים,שינוי מערך החניה.12/07/2001
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 2לקבוע שבאזורי מגורים א' במגרשים קיימים בתים תותר תוספת בניה בשתי קומות
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 21/ אהפיכת שטח חקלאי למרכז עסקים, איזור מסחרי, שטח ציבורי פתוח ואיזור למבני ציב03/05/1998
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 25איזור תעשיה , בניני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים שטח למתקן הנדסי, איזור מיוחד29/02/2004
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 25/ 1"ינה" קביעת זכויות בניה זהות למגרש 5 (תחנת הדלק) לזכויות תעסוקה המוקנות למגרשי
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 3קביעת אחוזי בניה כוללים למגורים ומרפסות05/07/1981
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 3/ אהגדלת אחוזי בניה באזור תעשיה.24/12/1989
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 3/ בקטנת קו בנין אחורי מ 5 מ' המותרים ל 2.45 מ' ע"פ מצב קיים בשטח.02/05/1991
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 30תחנת שאיבה לביוב
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 32צירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים של 114 יח"ד, ע"י שינוי ייעוד הקרקע.28/01/2002
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 4/ אבנה ביתך - שינוי יעוד מחקלאות12/08/1981
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 4/ בשינוי יעוד שמורת הזיתים מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח למטרת גינה ציבורית.10/03/1983
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 5מתן אפשרות להקמת סככות לרכב פרטי באזור מגורים ב'05/07/1981
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 52שינוי יעוד מקרקע חקלאית לש.צ.פ, ג'וואריש
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 9תכנית מס' לה/9/100021/06/1984
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 9/ אפיתוח אזור תעשיה בהמשך לשטח התעשייתי הנמצא מערבית לנשר רמלה.14/03/1991
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 9/ בשינוי והגדלת אזור תעשיה בהמשך לשטח התעשייתי הנמצא מערבית לנשר רמלה.24/02/1998
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 9/ ב/ 1תוספת תכלית לאתר גריסת פסולת בנין, תכלית אתר למפעל.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1000/ 9/ ד"שינוי יעוד ממסחר לתעשיה אזור תעשיה נשר"
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1003הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' לתוספת %6 בניה משטח המגרש.01/09/1998
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1004בניה על גגות בתים.19/03/1998
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110צרוף ותאום בין תכניות בנין העיר המפורטות שחלו על שטח התכנית בשלמותן או בחלקן.05/05/1972
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 1צרוף ותיאום בין תוכניות בנין עיר המפורטות שחלו על שטח התוכנית בשלמותן או בחלקן19/08/1973
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 10הגדלת אחוזי הבניה מ %45 כולל ל %55.05 עקב סגירת חללים ותוספת למבנה.22/07/1990
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 11הקמת מרתף לחדר כושר ואחסון.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 12תוספת בינוי בתחנת תדלוק קיימת מסוג ב',אחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג'.26/12/1996
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 2התווית דרכים חדשות והרחבת קיימות, קביעת שטחים ל.צ.צ, אזורי בניה,גובה בניינים
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 3הריסת דירה קיימת, בניית יחידת דיור חדשה בקיר משותף
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 6לשנות את מיקום מגרש החניה המתוכנן כדי לאפשר בניית תוספת למגורים
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 7הגדלת שטח מגרש ובנין צבורי30/06/1977
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 8קביעת אחוזי בניה מוגדלים באזור מגוריםא' שבתכנית
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ 9.
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ א/ 2בניה לשפור תנאי מגורים בשתי קומות בקוטג' במסגרת של יח' דיור אחת 45%04/12/1980
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ גקביעת בינוי ושינוי יעודי קרקע08/12/1988
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ ג/ 1שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ג' מיוחד02/05/1991
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ ג/ 2תכנית זו באה לאשר:הקמת 6 יח"ד במקום 5, קוי בנין צדדי 3.5 מ' במקום 411/06/1992
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ ג/ 2/ אשינוי ממגורים ג' לג' מיוחד,תוספת זכויות בניה,תוספת 2 קומות בהקלה,שינוי קו בנין
מרכזרמלהתוכניתלה/ 110/ ג/ 4לשנות יעוד החלקה הנ"ל מאזור מגורים ג' למגרש מגורים מיוחד.10/10/1996
מרכזרמלהתוכניתלה/ 1100מגרש מכבי19/06/2006
מרכזרמלהתוכניתלה/ 112שינוי תוואי קטע מכביש,ביטול קרקע חקלאית וקביעת אזור מגורי א'.24/11/1977
מרכזרמלהתוכניתלה/ 112/ 1שינוי תכנית לה/ 112 ע"י העתקת שביל להולכי רגל צפונה בצמוד לאזור מגורים א'.