תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158ביטול ואיחור חלקות קיימות, קביעת יעודים ואזורים13/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 1שניוי יעוד של חלק ממגרש 301 מאזור לבניני ציבור לאזור שיכון בנים ממשיכים15/04/1992
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.24/07/2005
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 12הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 14פיצול נחלה ע"י שינוי יעוד ממגורים בנחלה למגורים א'.24/01/2007
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 2שינוי יעוד מאזור פרטי פתוח ושטח לבניני ציבור לאזור מגורים א'.31/01/1993
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 3שינוי יעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לאזור מגורים (שלא בנחלה).04/11/1997
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 5שינוי יעוד קרקע01/03/2000
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וממגורים לחקלאות.01/10/2003
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 9שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', שצ"פ ולדרך.14/12/2004
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 13להפריש ממגרש חקלאי שגודלו 16.785 דונם מגרש בגודל דונם30/04/1971
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 27חלוקה מחדש של המגרשים 120-105 לפי מצב קיים בשטח ומדידה.31/08/1978
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 5להפריש 3 מגרשים כמגרש מגורים וחצר משק23/01/1964
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ מק/ 158/ 13הקטנת קו בנין צדדי לבית מגורים, הקטנת מרחק בין מבנים31/03/2005
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ מק/ 158/ 4תכנית שינוי מתאר מס' בר/מק/4/15830/05/1997
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתמשמ/ 92שינוי משבצות חקלאיות18/04/1990
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתמשמ/ 92/ 1שינוי משבצות חקלאיות09/05/2001
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתמשמ/ 92/ ברמושב שדמה והסביבה21/09/1989