תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174.01/09/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 1מאזור מגורים בנחלות דרך שטח פרטי פתוח, וחקלאות לאזור מגורים א' ש.צ.פ. דרכים05/01/2004
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 2שינוי לתכנית מיתאר מס' בר/ 17421/07/2011
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 3שינוי ממגורים בנחלה למגורים א'(קוטג'ים צמודי קרקע) שינוי מש.פ.פ.למגורים בנחלה.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 5איחוד וחלוקה של 3 מגרשי מגורים שלא בנחלות בכפר מרדכי.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 6תכנית פיצול נחלה בכפר מרדכי
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 178/ 1.05/09/2000
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 10תוכנית בר/ 353/ 1015/01/1970
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 21חלוקת שטח (ב) מחדש. שינוי יעוד שטחים24/02/1977
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 30שינוי יעוד חלקה 214 מ"שטח חקלאי" ל"מגורים בשטח חקלאי".26/06/1977
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 41שינוי יעוד מאזור חקלאי למגרש מגורים בשטח חקלאי13/06/1985
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 51כפר מרדכי03/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 57בר/57/35330/07/1992
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 57/ 1כפר מרדכי10/10/1996
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 58שינוי יעוד קרקע מאזור למגורים בנחלה חקלאית לאזור מגורים לא חקלאי03/02/1994
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 59חלוקת נחלה 80 לשני מגרשים (80 א, 80 ב) ורשומם בספרי האחוזה.19/05/1994
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 61משק 4611/06/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 62.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 63שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי משקי לאזור מגורים22/10/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 64שינוי יעוד מחקלאי למגורים בנחלה01/03/2000
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 2שינוי קו בנין31/12/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 3שינוי חלק מקו בנין09/11/1999
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 4קביעת קן בנין20/07/2000
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 6מושב כפר מרדכי19/01/2005
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 475תכנית בינוי וביוב - כפר מרדכי.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתמשמ/ 91שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתמשמ/ 91/ 1שינוי משבצות חקלאיות16/02/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתמשמ/ 91/ ברכפר מרדכי07/03/1989