תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבישות כללית09/ המ/ 32בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבישות כללית09/ המ/ 34בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום אדמות משגב דב בספרי המקרקעין16/05/1991
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 11.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 14הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..14/11/2004
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 15משגב דב, הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל 3 דונם,שינוי קו בנין אחורי בנחל
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 16מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 17פיצול נחלה - חיימוביץ עמליה משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 18פיצול מגרש במשק חבוט משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 2שינוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ושטח פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות ודר13/02/1992
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 5שינוי יעוד של מגרשים לשטח פרטי פתוח ושל שטח פרטי פתוח למגרשי מגורים04/12/1994
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 6שינוי יעוד קרקע מגורים בנחלה לאזור מגורים שלא19/05/1999
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 9תוכנית בר/ 104/ 916/08/2001
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 353/ 18חלוקה מחדש של חלקות 81-74 ויצירת חלקות נוספות, כולל דרכי גישה אליהן.19/06/1975
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 353/ 53שינוי יעוד של שטח מחצית מחלקה 93 מאזור לבניני ציבור למגורים09/04/1989
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3לשנות את יעוד השטח ב מ"אזור לעבור חקלאי" ל"שטח בית אריזה אזורי"22/05/1977
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3/ 1משטח בית אריזה ושרותים חקלאיים לשטח לבניני ציבור ודרך.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3/ 2אזור תעסוקה גדרות11/09/2012
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 5שינוי יעוד חלקה מחלקה 27 מאזור חקלאי לאזור שירותי דרך.04/08/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ מק/ 104/ 10שינוי מרחקים09/06/1999
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ מק/ 104/ 7שינוי קו בניין07/09/1999
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73בר25/09/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73/ 1שינוי משבצות חקלאיות09/11/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73/ 1/ ברמשגב דב09/11/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73/ ברמשגב דב25/08/1988